PŘEDPISY
PŘEDPISY ~ PRAVIDLA A PODMÍNKY SLUŽBY, ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY
COOKIES ~

 

§ 1. Preambule

1.1. Účel
Diamantová jistota je online platforma, jejíž účel je umožnit Uživatelům nakupovat diamantové šperky a dalších produkty a účastnit se Partnerského programu v souladu s principy popsanými v
Předpisech a s informacemi publikovanými na webových stránkách, včetně Marketingového plánu.

1.2. Diamonds International Corporation
Správce a Poskytovatel platformy je: D.I.C. Investment Limited, se sídlem Room 1802,Dominion Centre , 43-59, Queens Road East , Hong Kong, registrační číslo 1643720, ve spojení s čímž Uživatel přijímá fakt, že veškeré zastoupení by mělo být adresováno výhradně této entitě. Poskytovatel služby může být kontaktován na: info@dicholding.com. Pro účely tohoto dokumentu budou Správce a Poskytovatel služby označováni jako Diamantová Jistota.

§ 2. Obecná Ustanovení

2.1. Rozsah poskytovaných služeb

Skrze Platformu se může Uživatel registrovat a tím získat přístup ke svému Uživatelskému Účtu, ve kterém může sledovat svůj Zůstatek na účtu. Zůstatek na účtu bude záviset na zakoupených
poukazech, stejně tak jako na aktivitě v rámci Partnerského Programu.

2.2. Definice

Heslo – unikátní sada znaků vytvořená Uživatelem, která mu umožňuje přístup ke svému Účtu;
Uživatelský účet – Sada zdrojů a práv v rámci Platformy přiřazená konkrétnímu Uživateli, která obsahuje potřebné informace k autorizaci a umožňuje využití služeb;
Přihlašovací údaje – Uživatelovo jméno používáno pro identifikaci společně s Heslem, které obě tvoří nezbytné podmínky pro autorizaci a získání přístupu k Platformě;
Marketingový plán – dokument určující pravidla a podmínky přístupu ke službám a použití Partnerského programu;
Platforma – webová stránka na adrese dicweb.devocean.sk;
Produkty – budou rozuměny jako diamantové šperky, hodinky a další produkty dostupné v nabídce online Obchodu, dostupné skrze Poskytovatele služby;
Registrace – aktivita provedená v rámci portálu, sestávající z vytvoření Uživatelského Účtu, stejně jako z vytvoření Přihlášení a Hesla a dalších přihlašovacích polí;
Obchod – entity, ve kterých mohou být zakoupené poukazy použity pro získání zboží tam dostupného; dostupné Obchody jsou určeny v Platformě a v Uživatelském účtu
ICT Systém – sada spolupracujících IT zařízení a softwaru, umožňující zpracování a uchování, stejně jako odesílání a přijímání dat přes telekomunikační sítě, pokud je koncové zařízení odpovídající typu sítě;
Obsah – všechny materiály a služby, dostupné v Platformě;
Uživatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku, která byla ze zákona způsobilá k právním úkonům, provozuje obchodní nebo profesní činnost nebo jinak má příslušné právo podle vnitrostátních předpisů na účast v platformě, v případě potřeby v místě svého bydliště nebo pobytu.
2.3. Investice

Činnost Diamantové Jistoty se v žádném případě netýká investic jako investičních fondů a jiných finančních institucí. Pojem „investice“ v oblasti činnosti Poskytovatele služeb je definován výhradně jako nákup v Platformě. Činnosti poskytovatele služeb nemohou být vnímané a definované jako konzultační nebo investiční doporučení ze strany Poskytovatele služby.

§ 3. Registrace a Dohoda

3.1. Uživatel

Dohoda může být uzavřena fyzickými osobami, právnickými osobami a neregistrovanými entitami zákonem způsobilými k právním úkonům. Potřebný právní věk bude určen zákonem dané země, ze které Uživatel pochází. Registrace bude bezplatná a Uživatel následně získá přístup k funkcím Platformy. Nezletilá osoba se může stát Uživatelem se souhlasem jejího právního zástupce. V případě pochybností ohledně dovršeného věku může Poskytovatel služby provést další verifikaci v tomto směru žádostí o nahrání relevantních dokumentů, potvrzujících zletilost.

3.2. Dohoda
Registrováním se k Platformě uzavře Uživatel Dohodu o Elektronických Službách a potvrdí, že se seznámil s komunikovanými Regulacemi, a to konkrétně s:

 1. Rozsahem poskytovaných služeb;
 2. Marketingovým Plánem;
 3. Nenutností zvát do Platformy nové Uživatele;
 4. Existencí riziku popsanou v Předpisech.

3.3. Registrační pole

Registrace proběhne výhradně online s vyplněním nezbytných informací:

 1. křestní jméno;
 2. příjmení;
 3. e-mail;
 4. telefonní číslo;
 5. výše měsíční platby na zakoupení poukazů;
 6. referenční kód doporučující osoby;
 7. země.

3.4. Registrační proces

Po vyplnění registračních polí Uživatel potvrdí, že se seznámil s Předpisy, stejně tak jako s ostatními informacemi obsaženými v check-boxech, potvrdí, že jsou všechny uvedené informace korektní a poté mu bude odeslán kód na telefon, potřebný k potvrzení Registrace. Dále, po potvrzení Registrace, bude Účet vytvořen. Uživatel obdrží e-mail s informacemi o provedené aktivitě, stejně jako s přiděleným Heslem a s doporučením o jeho změně.

3.5. Dokončení registrace

Po dokončení Registrace obdrží Uživatel přistup k Účtu, ve kterém může doplnit další informace o sobě, zejména pak ty, potřebné k ověření.

3.6. Ověření Účtu

Pokud budou Uživateli uskuteční na platformě jednorázový nebo postupný nákup převyšující 1,100 USD bude Uživatel mimo jiné Poskytovatelem služby ověřen z hlediska mezinárodních ustanovení proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Ověření Uživatele bude sestávat z potvrzení jeho identity skrze (základní ověření):

 1. sken dokumentu s fotografií (občanský průkaz/pas);
 2. potvrzení adresy (výpis z bankovního účtu, účet za služby, potvrzení registrovaného pobytu, případně písemné prohlášení).

V souladu s právními nároky bude pravidelně Poskytovatel služby provádět opětovnou verifikaci Uživatele, podle jeho interních bezpečnostních procedur. Další verifikace může sestávat z žádosti o další dokumenty, jiné, než byly požadovány v základním ověření, konkrétně zdroj původu příjmů, nebo pořízení fotografie společně s dokumentem, použitým v základním ověření, dále z kusu papíru s ručně psaným textem, nebo pořízení fotografie Uživatele v lokalitě indikované Poskytovatelem služby, blízko adresy uvedené v potvrzení adresy.

3.7. Podmínky dohody

V souladu s právními nároky bude pravidelně Poskytovatel služby provádět opětovnou verifikaci Uživatele, podle jeho interních bezpečnostních procedur. Další verifikace může sestávat z žádosti o další dokumenty, jiné, než byly požadovány v základním ověření, konkrétně zdroj původu příjmů, nebo pořízení fotografie společně s dokumentem, použitým v základním ověření, dále z kusu papíru s ručně psaným textem, nebo pořízení fotografie Uživatele v lokalitě indikované Poskytovatelem služby, blízko adresy uvedené v potvrzení adresy.

3.8. Ukončení Dohody
Poskytovatel služby si ponechává právo ukončit Dohodu s okamžitou platností z vážných důvodů, zejména pak v případě závažného porušení ustanovení tohoto dokumentu ze strany Uživatele, které budou konkrétně rozuměny jako:

 1. šíření informací které nepříznivě ovlivňují aktivity Poskytovatele služby, nebo které nejsou v souladu s Předpisy a s firemní politikou, včetně šíření nenávistných zpráv;
 2. legálně platné usvědčení Uživatele nebo instituce z bankrotu nebo řízení o dohodě s ním spojeném;
 3. situace, při které Uživatel ve své aktivitě uvádí, že k dosažení zisku stačí pozvat další lidi;
 4. situace, při které Uživatel v prezentacích o Poskytovateli služby vynechá informace o existujících rizicích;
 5. situace, při které Uživatel jinak uvede v omyl potenciální Uživatele v souvislosti s Poskytovatelem služby.

§ 4. Zakoupení poukazu a využití služeb

4.1. Poukazy

V rámci plateb na Platformě Uživatel může zakoupit poukazy k použití v elektronickém obchodě a Obchodech spojených s Poskytovatelem služby. Výše zakoupených poukazů budou přístupná v Uživatelském účtu pod názvem Produktový účet. Poukazy mohou být využity k nákupu diamantových šperků, hodinek a dalších produktů dostupných skrze Poskytovatele služby. Obchody, v nichž mohou být poukazy využity, budou dostupné v Uživatelském Účtu. K uplatnění poukazu by měl Uživatel:

 1. informovat Poskytovatele služby o záměru využít poukaz a zvolit produkty, zajímavé pro Uživatele, v rámci nabídky dostupné v Obchodech;
 2. zaplatit daň z přidané hodnoty (DPH) za produkty a služby aplikovatelné v zemi, kde je platba provedena, případně další daně dle vnitrostátních předpisů dané země.
 3. Platnost poukazů je 5 let od jejich nákupu.

Poukazy nebudou předmětem prodeje mezi Uživateli a nemohou být využity k doplnění Účtu jiného Uživatele. Poukazy nemohou být použity pro platby DPH nebo cen za přepravu a doručení produktů.

4.2. Velikost Bonusů / Provize

Prostředky nashromážděné Uživatelem v rámci Bonusů / Provizí mohou být také použity na nákup diamantů, diamantových šperků, hodinek a dalších produktů dostupných skrze Poskytovatele služby. Principy pro použití nasbíraných Bonusů- provizí jsou popsány v Předpisech, v části související s Partnerským programem.

4.3. Využití služeb podle jejich účelu

Každý Uživatel se zavazuje používat Platformu v souladu s jejím účelem, s právními ustanoveními, se sociálními a morálními normami a s ustanoveními v tomto dokumentu. Uživatel je povinen chránit své osobní Heslo a Přihlašovací údaje proti přístupu třetích stran. Hlavní účel Uživatele by měl být používání služeb vedoucích k získání Produktů (diamantové šperky, hodinky a další produkty nabízené skrze Poskytovatele služby).

4.4. Dotazování

Uživatel není oprávněn poskytovat odpovědi na dotazování (ať už novinářů nebo úředníků) spojené s Poskytovatelem služby, zejména pak ve věci Marketingového plánu a služeb, stejně tak jako ohledně aktivit Uživatele na Platformě. Uživatel má povinnost předat okamžitě všechny obdržené dokumenty tohoto typu Poskytovateli služby.

4.5. Práva Uživatelských Účtů a žádné mnohonásobné účty

Uživatel nesmí sdílet Účet s nikým jiným, nesmí předat dále práva k Účtu, ani nesmí Účet částečně nebo úplně zpřístupnit v jakékoliv další formě. Uživatel smí vlastnit pouze jeden Účet na Platformě (žádné mnohonásobné účty).

4.6. Použití Značky Poskytovatele služby

Uživatel má právo použít označení společnosti (jméno), logo (značka společnosti) a promo materiály, zejména pak Marketingový plán, pro účely fungování v Partnerském programu. Použití označení Poskytovatele služby je možné za předpokladu těchto ustanovení:

 1. Pokud Uživatel inzeruje, publikuje nebo jinak používá označení Poskytovatele služby, je povinen přidat označení: ‘Nezávislý partner Diamantové jistoty’.
 2. Pokud Uživatel založil webovou stránku nebo účet na sociálních sítích, která přímo a výhradně souvisí s partnerstvím v Diamantové jistotě, nebo je program jejich součástí, musí být označení: ‘Nezávislý partner Diamantové jistoty’ uvedeno na hlavní stránce.

V obchodním smlouvách a ve smlouvách s dalšími Uživateli, Uživatel nesmí vzbudit dojem, že jedná z nařízení nebo jménem Poskytovatele služby. Ve vnějších vztazích, Uživatelé mohou používat titul „ Partner“ Užívání dalších titulů, jako například „ Manager, Ředitel „ nebo jemu podobných, je zakázáno, pokud k tomu Poskytovatel služby nesvolí a Uživateli daný titul přiřadí. V případě porušení těchto ustanovení může Poskytovatel služby Uživatele napomenout a/nebo aplikovat sankce. Pokud s Uživatelem souvisí další předpisy/pokyny/instrukce, budou aplikovány taktéž. Takováto doporučení mohou zahrnovat individuální Uživatele a konkrétní skupiny.

4.7. Přístup k Účtu

Jakékoliv události, ke kterým dojde důsledkem získání Hesla a tím zpřístupnění Uživatelského účtu třetím stranám, je zproštěno odpovědnosti ze strany Poskytovatele služby. Toto bude platit zejména v případě, kdy je Uživatelský účet založen jinou osobou/Uživatelem, což Poskytovatel služby nepovoluje. Vytvoření Účtu na Platformě pro jinou osobu bude představovat hrubé porušení Předpisů z důvodů vůle Poskytovatele služby spolehlivě informovat každou osobu o předpisech a podmínkách připojení k Platformě.

4.8. Odstoupení od Dohody

Pokud je Uživatel spotřebitel, Poskytovatel služby informuje, že Uživatel ztratí své zákonné právo odstoupit od Dohody z důvodů:

 1. doručení digitálního Obsahu;
 2. nákupu poukazu, který souvisí s nákupem na poli Produktů (diamantové šperky a další podobné produkty), nad kterými nemá Poskytovatel služby žádnou kontrolu a které neustále podléhají cenovým změnám.
 3. nutnosti vypořádat nákup v rámci Partnerského programu s ostatními Uživateli podle Marketingového plánu.

4.9. Existence rizik

Uživatel přijímá fakt, že v rámci fungování na Platformě a uskutečnění koupě (diamantového šperku, hodinek a dalších produktů dostupných v Obchodu) se jedná o produkty, které jsou předmětem cenových fluktuací ve světě. Jejich cena závisí na způsobu, jakým se k nim Uživatel po zakoupení chová, na nabídce a poptávce ve světě, stejně tak jako na chuti zákazníků a odhadců. Poskytovatel služby nemá žádný vliv na finální cenu produktů po několika letech.

4.10. Platnost Poukazu

Platnost Poukazu je 5 let od data úhrady. Uživatel bere na vědomí skutečnost, že po této lhůtě nebude moci Poukaz použít.

§ 5. Partnerský program

5.1. Další funkce

Základní smysl Platformy je umožnit Uživatelům nakupovat Produkty skrze nákupy poukazů, přičemž rozvinutý Partnerský program představuje další funkci, která umožňuje Uživatelům získat Bonusyprovize způsoby upřesněnými v Marketingovém plánu a v Předpisech. Kdykoliv tyto Předpisy zmíní provize, měly by být rozuměny také jako další bonusy jakéhokoliv typu, které mohou být získány způsobem podle Marketingového plánu.

5.2. Marketingový plán a provize

Marketingový plán společně s veškerým svým obsahem bude nedílnou součástí této Dohody. Uživatelé mohou získávat bonusy podle částek a zásad obsažených v Marketingovém plánu a v informacích k nalezení v Uživatelském účtu v zákaznickém panelu. Základní popis bonusů je prezentován níže. Poskytovatel služby může představit další bonusy, i takové, platné pouze po určitou časovou dobu. Poskytovatel může kdykoliv výši a pravidla na získání a vyplácení bonusů změnit, vyžádá-li si to situace na trhu. Změny budou zveřejněné v Uživatelském účtu vč. jejich aktuálního znění.

 1. Referral bonus – z nákupu uskutečněného osobou novou na Platformě, kterou doporučil uživatel
 2. Loyalty bonus – z měsíčních nákupů poukazů v rámci budování věrnostní struktury a uzavírání jejích jednotlivých částí.
 3. Diamond bonus – pokud má uživatel ve své věrnostní struktuře jakéhokoliv uživatele, který má potřebný počet uživatelů ve své vlastní věrnostní struktuře potřebný pro dosažení různých úrovní Diamond Bonusu.
 4. Auto bonus – finanční příspěvek na provoz auta Uživatele

5.3. Uživatel účastnící se Partnerského programu

Uživatel účastnící se Partnerského programu není zaměstnanec, kontraktor, ani obchodní zástupce, z čehož vyplívá, že neexistují příkazy týkající se povinnosti poskytovat služby ve prospěch Poskytovatele služby. Uživatel neobdrží žádné instrukce typu, místa, činností nebo rozsahu výkonu jeho aktivit a současně za sebe nese vlastní zodpovědnost ve věci dodržování příslušných právních ustanovení, včetně daňových ustanovení, a stejně tak nese zodpovědnost za obstarání povolení k podnikatelské činnosti, pokud je v daném právním systému požadována, podle rozsahu aktivit prováděných konkrétní osobou. Aktivita Uživatele bude prováděna z jeho vlastní iniciativy a na vlastní nebezpečí, to vše na základě dobrovolné registrace. Kromě závěrů Dohody o elektronických službách nebude Uživatel vázán (zpravidla) k Poskytovateli služby žádným dalším právním vztahem, včetně pracovněprávního nebo jiného vztahu, s výjimkou situace, kdy byly vzájemné vztahy Stran formovány formou samostatně uzavřených písemných dohod.

5.4. Věrnostní struktura

Uživatelé mohou získat další osoby do své struktury pro účely distribuce zboží a služeb nabízených Poskytovatelem služby. Po vytvoření a udržování struktury může Uživatel získávat provize podle Marketingového plánu. Uživatel je seznámen s faktem, že může získávat provize v případě splnění kvalifikačních kritérií. Pokud není potřebná kvalifikace získána nebo vyřešena ve stanoveném časovém limitu, nemá Uživatel nárok na provizi za danou časovou periodu. V rámci nákupů uskutečněných na Platformě Poskytovatele služby, Uživatel vytvoří pozici, pod kterou bude struktura pozic zaplacených zákazníky, růst v trojkovém systému až do pěti linií směrem dolů. Díky plnění matice tímto způsobem může Uživatel získat Loyalty Bonus. Systém bude doplňovat matici v pořadí zleva doprava lidmi, kteří byli do Platformy doporučeni a kteří vstoupili do systému.

5.5. Získání dalších Členů

Poskytovatel služby prohlašuje a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že získávání nových (jiných) uživatelů v rámci Partnerského programu v rámci užívání nabízených služeb není nutné. Žádné potenciální informace způsobů nabývání příjmu, zohledňující výhody plynoucí z pozvání nových členů, nebudou interpretovány jako činnost, potřebná pro fungování na Platformě. Zejména výraz: “vše, co musíte udělat, je pozvat tři osoby ” nebo jemu podobné, neznamená, že je tato aktivita pro Uživatele v rámci Partnerského programu Poskytovatele služby nutná.

5.6. Rotátor

Každý člověk, který se přihlásí do Platformy, se stane Uživatelem. Člověk, který do své Věrnostní struktury získá alespoň tři nové Uživatele, se stane privilegovaným Uživatelem. Tato podmínka bude považována za splněnou, pokud každá z těchto tří osob zakoupí voucher v hodnotě alespoň 72 USD. Uživatel ztratí status privilegovaného Uživatele, pokud ve své Věrnostní struktuře nebude mít alespoň 3 uživatele s provedenou měsíční platbou alespoň ve výši 72 USD. V případě, že se osoba registruje přes webovou stránku, bez referenčního kódu, systém (rotátor), fungující ve Věrnostních strukturách v rámci Platformy, umístí Uživatele do prvního volného místa. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu pozice takové osoby pod jiného uživatele, který poskytne této osobě potřebnou podporu.

5.7. Období vyrovnání

Období vyrovnání v rámci, kterého může Uživatel na Platformě učinit nákup, je stanoveno na celý kalendářní měsíc plus 10 dní z měsíce následujícího.

5.8. Princip spolehlivosti

Uživatel, fungující v Partnerském programu v rámci Platformy, bere na vědomí a je povinen:

 1. informovat o neexistenci záruky zisku a o existence rizik;
 2. informovat o nepovinnosti zvát do Platformy nové osoby;
 3. dodržovat principu poctivosti a řádného chování ve vztazích s ostatními lidmi;
 4. nepoužívat zavádějící, podvodné a nespravedlivé praktiky a prodeje.

5.9. Princip Soutěže

Uživatelé spolu mohou soutěžit skrze přebírání osob, účastnících se Partnerského programu (a těch, kteří mají v úmyslu se registrovat). Ve stejnou dobu platí, že v případě, že chce Uživatel změnit osobu, která ho pozvala (vytvořit nový Účet), předchozí Účet musí být smazán. V tomto případě musí daná osoba nejdříve Poskytovateli služby podat žádost o (záznam o) zrušení Účtu. V případě porušení této povinnosti může Poskytovatel služby uplatňovat sankce. Ve stejnou dobu platí, že Věrnostní struktury postavené v rámci předchozího Účtu nemohou být Poskytovatelem služby přeneseny pod Účet nový. Poskytovatel služby nebude žádným způsobem do Věrnostních struktur zasahovat. Jakékoliv pohyby v rámci struktur mohou být pouze z individuálního rozhodnutí Uživatele. Tudíž, je dovoleno přesvědčovat ostatní Uživatele, aby se pohybovali mezi strukturami.

5.10. Další programy

Uživatelé mají právo účastnit se dalších Partnerských programů, ale pokud obsahují služby podobné těm, které nabízí Poskytovatel služby, je zakázáno:

 1. nabízet v nich účast osobám, které jsou Uživateli Poskytovatele služby;
 2. kombinovat prezentace Poskytovatele služby s prezentacemi jiných společností v rámci jednoho materiálu (nebo posloupných materiálů), pakliže k tomu Poskytovatel služby neudělil souhlas.

Podobnými službami budou rozuměny služby jiných společností, které nabízejí prodej diamantů, diamantových šperků, nebo jakýchkoliv blízkých produktů nabízených v Partnerském programu. V případě porušení této povinnosti má Poskytovatel služby právo uplatňovat sankce.

§ 6. Platby

6.1. Měna

Měnou účtů na Platformě bude Americký dolar.

6.2. Výběry

Nasbírané provize a finanční prostředky mohou být vybrány z Účtu, nebo použity, podle následujících předpisů:

 1. Finanční prostředky získané skrze Referral, Loyalty a Diamond bonusy je možné převést na bankovní účet Uživatele.
 2. Finanční prostředky nashromážděné na Účet v rámci “celkových měsíčních plateb” (zakoupené poukazy), mohou být použity pouze na zboží nabízené v Obchodu

6.3. Minimální vybíraná částka

Výběry pod minimální hranici 100 USD nebudou realizovány. Všechny provize pod tuto hodnotu budou uchovány na Účtu Uživatele a budou vyplaceny po překročení určené minimální Hranice a obdržení daných instrukcí.

§ 7. Sankce a stížnosti

7.1. Sankce

Porušení ustanovení mohou podle uvážení Poskytovatele služby a adekvátně se závažností porušení vyústit ve:

 1. varování;
 2. dočasné zamezení možnosti získávat provize v rámci Partnerského programu;
 3. dočasnou suspenzaci Účtu (zamezení přístupu k Účtu);
 4. zrušení Účtu (ukončení Dohody);
 5. zrušení Účtu s umořením nasbíraných peněžních prostředků (ukončení Dohody s uložením smluvní pokuty)

7.2. Forma a obsah zprávy

Uživatelé a třetí strany mohou nahlásit porušení, stížnosti a odvolání proti rozhodnutím na emailovou adresu Poskytovatele služby. Zpráva musí obsahovat:

 1. určení oznamující osoby;
 2. indikaci, zda je daná osoba Uživatelem Platformy, společně s uvedením přihlašovacích údajů;
 3. detailní popis zprávy.

7.3. Poskytnutí odpovědi

Poskytovatel služby poskytne informace k prozkoumání zprávy elektronicky nejpozději do 30 (třiceti) dnů od data zprávy. Odpověď na zprávu bude zaslána oznamující osobě na adresu uvedenou ve zprávě. Poskytovatel služby si zachovává právo prodloužit lhůtu uvedenou výše nejdéle o 30 (třicet) dnů, v případě že prozkoumání zprávy vyžaduje speciální informace, nebo pokud dojde ke komplikacím mimo kontrolu Poskytovatele služby, jako například v případě hardwarových nebo síťových selhání. Dále si Poskytovatel služby vyhrazuje, že přezkoumání zprávy může vyžadovat další vysvětlení od osoby adresující zprávu a čas pro poskytnutí vysvětlení pokaždé prodlouží časovou dobu prozkoumání zprávy. V případě, že je zcela nelegitimní zpráva podána dvakrát, Uživatel může být pokutován pokutou ve výši 25 USD.

7.4. Formulář odpovědi

Zaslání zprávy Uživatelem v elektronické podobě bude sloužit jako souhlas se zasláním odpovědi Poskytovatelem služby v elektronické podobě.

§ 8. Zásady ochrany osobních údajů

8.1. Zpracování údajů

Registrací do Platformy vyjadřuje Uživatel souhlas s uložením jeho osobních údajů u Poskytovatele služby, stejně jako s jejich zpracováním pro účely realizace služeb. Uživatel bude zodpovídat za poskytnutí nepravých osobních údajů. Poskytovatel služby bude kontrolorem osobních údajů poskytnutých Uživatelem. Přijmutím Zásad ochrany osobních údajů vyjadřuje Uživatel souhlas ke kolekci, zpracování a ochraně jeho osobních údajů v souvislosti s použitím Platformy. Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

8.2. Respektování soukromí

Poskytovatel služby ujišťuje, že vynaloží veškeré potřebné úsilí, aby bylo zpracování osobních údajů provedeno s největším možným respektováním soukromí osob, jejichž data budou zpracována, společně s nejvyšší možnou péčí o bezpečnost zpracovaných osobních údajů, a zejména pak ujišťuje, že učinil všechny potřebná opatření ve věci ochrany osobních údajů, jak je stanoveno zákonem.

8.3. Použitá opatření

Poskytovatel služby prohlašuje, že učinil technická a organizační opatření, zajišťující ochranu zpracovaných osobních údajů, adekvátní v souvislosti s riziky a kategoriemi dat zahrnutých v ochraně, a zejména pak ochraňuje údaje proti použití neoprávněnými osobami, proti jejich zpracování s porušením právních ustanovení, stejně tak jako proti jejich ztrátě, porušení, nebo zničení.

8.4. Rozsah a účel zpracování údajů

Poskytovatel služby zpracuje osobní údaje Uživatele pro účely:

 1. zřízení, změnu, plnění nebo zrušení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem, a to po dobu 15 let
 2. vyhovění právním povinnostem, které se na Poskytovatele vztahují, a to po dobu 15 let
 3. marketing a propagaci služby, stejně jako zasílání reklamních informací, a to po dobu 15 let
 4. využití telekomunikačních zařízení a automatických volacích systémů pro marketingové účely, a to po dobu 15 let Poskytovatel bude uchovávat data a informace, včetně osobních údajů, po výše uvedenou dobu, není-li zákonem vyžadována nebo povolena delší doba jejich uchování. Po uplynutí stanovené doby uchovávání Poskytovatel osobní údaje vymaže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

8.5. Profilování údajů

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat profilování Uživatelů v souvislosti s jejich chováním, zájmem, platební způsobilostí a nákupními preferencemi. Na základě profilování bude Uživatelům poskytován Obsah, který by pro ně mohl být zajímavý.

8.6. Poskytování informací
Pro účely plnění dohody může Kontrolor poskytnout nasbírané údaje entitám zahrnujícím: zaměstnance, společníky, kurýrní společnosti, provozovatele online platebních systémů, entitám poskytujícím právní, účetní a IT služby Poskytovateli služby, stejně jako entitám, které mají osobní nebo vážné afilace s Poskytovatelem služby. V takových případech bude množství poskytovaných dat redukováno na potřebné minimum.

8.7. Viditelnost údajů ve věrnostní struktuře

Uživatel přijímá fakt, že jeho údaje budou v rámci věrnostní struktury viditelné pro Uživatele, který ho přizval, nebo pro Uživatele, který bude díky rotátoru ve struktuře nad nimi, přičemž budou dostupné pouze pro privilegované Uživatele, kteří ve své věrnostní struktuře mají alespoň 3 Uživatele (tedy ty, kteří každý měsíc platí alespoň minimální potřebnou částku). Údaje Uživatelů, která jsou viditelná, budou jejich jméno (křestní jméno a příjmení), e-mailová adresa, telefonní číslo a identifikační znak. Uživatel svoluje k tomu, aby byl výše zmíněnými osobami kontaktován výše zmíněnými způsoby.

8.8. Rozsah údajů

Poskytovatel služby zpracuje nebo může zpracovat osobní údaje Uživatelů podle poskytnutých registračních formulářů, stejně jako data zadaná do Účtu Uživatele, včetně konkrétních identifikačních a kontaktních údajů. Rozsah údajů je také určen v Předpisech, v části související s Registrací a Dohodou.

8.9. Prohlížení Platformy

Procházení obsahu platformy nevyžaduje poskytnutí osobních údajů uživatelem, ledaže by byl přístup k nim podmíněn registrací. Nevytvořená registrace má za následek nemožnost využívání služeb, zejména zamezí testování dostupnosti služeb z úrovně uživatelského účtu. Registrace je bezplatná a nezakládá žádnou povinnost provést jakýkoli nákup na platformě.+

8.10. Pravidla zpracování údajů

Poskytovatel služby bude ve věci zpracování osobních údajů dodržovat následující principy:

 1. bude uchovávat nashromážděné osobní údaje pouze na nosičích informací, které jsou zabezpečeny proti přístupu třetí strany;
 2. bude registrovat osobní údaje, nebo pověří osoby, které budou v tomto ohledu vykonávat nezbytné činnosti;
 3. bude provádět dohled nad bezpečností údajů po celou dobu jejich uchovávání způsobem, který zajistí zejména jejich ochranu proti přístupu neautorizovaných osob a proti jejich narušení, zničení nebo ztrátě;
 4. poskytne údaje oprávněným entitám pouze na základě aplikovatelných právních oprávnění;
 5. uchová všechny osobní údaje důvěrné.

Osobní údaje zpracované Poskytovatelem služby nebudou poskytnuty veřejnosti v žádné formě, která by umožňovala identifikaci Uživatelů, pokud k tomu Uživatelé nesvolí, nebo pokud povinnost poskytnout nashromážděné údaje nevyplyne z právních ustanovení.

8.11. Analýza provozu

Poskytovatel služby představuje, že může využívat pomůcky pro analýzu provozu na Platformě, jako například Google Analytics a další jemu podobné. Konkrétně může Poskytovatel služby sbírat údaje o aktivitě Uživatele a o jeho chování, jako jsou například návštěvy na Platformě a využívání služby. Poskytovatel služby bude údaje používat výhradně pro účely spojené s průzkumem trhu a online provozem na Platformě, pro statistické účely, jako například pro stanovení zájmu o vložený Obsah včetně služeb, stejně jako pro účely zlepšování kvality Platformy. V případě že by Uživatel využíval služby na přenosných zařízeních, může Poskytovatel služby shromažďovat zejména identifikační údaje o typu zařízení, o poskytovateli internetových služeb a o předplatiteli. Údaje shromážděny tímto způsobem budou zpracovány anonymně a budou použity výhradně pro statistické účely nebo pro účely zajištění správného použití platformy.

8.12. Ukončení používání služeb

Po ukončení používání služeb Uživatelem nebude Poskytovatel služby dále zpracovávat osobní údaje Uživatele s výjimkou údajů:

 1. spojených s vyrovnáním;
 2. spojených s účely inzerce, průzkumem trhu a zkoumáním chování a preferencí Uživatelů, čehož výsledky budou sloužit ke zlepšení poskytovaných služeb
 3. spojených s vysvětlením okolnostmi používání Platformy nebo služeb nabízených v rámci Platformy, které byly v nesouladu s Předpisy nebo se zákonem;
 4. jejichž zpracování je povoleno separátním právním ustanovením nebo dohodou.

8.13. Práva Uživatele

Poskytovatel služby ujišťuje, že principy zpracování osobních údajů jím, které následuje, zajistí uplatnění nároků všech Uživatelů vyplývajících ze zákona a k aplikovatelných právních ustanovení, zejména právo na přístup, opravu, aktualizaci a smazání údajů, právo na zákaz zpracování údajů, na přenositelnost údajů, vznést námitku ke zpracování údajů, zrušit vyjádřený souhlas a podat námitku dozorující autoritě. Zprávy týkající se Zásad o ochraně osobních údajů a tím k osobním údajům budou prozkoumány v souladu s námitkovou procedurou popsanou v Předpisech.
Svá práva může Uživatel uplatnit na základě žádosti na e-mailové adrese [*]. Žádost Poskytovatel vyřídí co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu je Poskytovatel oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva (2) měsíce. O prodloužení bude Poskytovatel Uživatele informovat.

§ 9. Zásady cookies

9.1. Typy cookies

Poskytovatel služby může na Platformě využívat následující typy cookies:

 1. dočasné cookies, které jsou odstraněny po odchodu z webové stránky nebo po zavření prohlížeče;
 2. trvalé cookies, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele po dobu neurčitou nebo do chvíle, kdy je Uživatel sám smaže;
 3. statistické cookies, umožňující sledování provozu na Platformě;
 4. funkční cookies, umožňující upravování webové stránky na míru Uživateli;
 5. inzertní cookies, umožňující poskytnutí Uživateli Obsah, který je upraven jeho osobním preferencím;
 6. nezbytné cookies a bezpečnostní cookies spojené s pozorováním bezpečnostních principů v rámci fungování Platformy, stejně jako za ověřovacími účely.

9.2. Účely použití

Poskytovatel služby bude cookies využívat k následujícím účelům:

 1. optimalizace a zlepšování efektivnosti a kvality poskytovaných služby;
 2. správná konfigurace funkcí nabízených na Platformě;
 3. upravování nabízeného Obsahu a reklam návštěvníkům Platformy na míru;
 4. spravování návštěv Uživatele na Platformě (po přihlášení), díky kterému nemusí Uživatel znovu zadávat Přihlašovací údaje a Heslo na každé podstránce;
 5. zajištění bezpečnosti a spolehlivosti Platformy;
 6. sběr a použití obecných údajů stejně jako veřejně viditelných statistických údajů skrze analytické nástroje.

9.3. Analýza

Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita, cookies budou analyzovány za účelem určení, které podstránky jsou navštěvovány vice než jiné, které webové prohlížeče návštěvníci používají a zda webová struktura neobsahuje žádné chyby.

9.4. Spolupráce s entitami

Cookies vložené do koncového zařízení Uživatele Platformy mohou být také použity dalšími entitami ovlivňujícími kvalitu nabízených služeb. Uživatel může sám změnit nastavení týkající se cookies v jakoukoliv dobu, čímž určuje pravidla & podmínky jejich skladování a získávání přístupu k nim v zařízení Uživatele. Uživatel může změnit nastavení určená v předchozí větě v nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněna tak, že lze v jakoukoliv zablokovat automatickou podporu cookies v zařízení, nebo pokaždé informovat o vložení cookies do zařízení Uživatele.

9.5. Práva Uživatele

Uživatel může kdykoliv vymazat cookies užitím dostupných funkcí v použitém webovém prohlížeči. Zamezení nebo blokování cookies webovým prohlížečem použitým Uživatelem nevyústí v nemožnost participovat na Platformě, ale může způsobit problémy nebo nepravidelnosti v jejím fungování, za které již nebude Poskytovatel služby zodpovídat. Je doporučeno používat software, který cookies povoluje. Pokud Uživatel navštíví Platformu a nastavení jeho prohlížeče ukládání cookies na jeho koncovém zařízení umožňuje, považuje Poskytovatel takovéto nastavení za souhlas se zpracováním osobních údajů a s ukládáním cookies. Pokud si Uživatel nepřeje, aby k ukládání cookies na jeho zařízení docházelo, může tuto funkci na svém zařízení zakázat.

§ 11. Informace k doplňkovým službám

11.1. Fungování systému

Poskytovatel služby zajistí funkčnost jím využívaného ICT systému takovým způsobem, že každý Uživatel může kdykoliv zdarma přerušit používání elektronické služby.

11.2. Kryptografické technologie

Poskytovatel služby zajistí funkčnost jím využívaného ICT systému takovým způsobem, který zamezuje přístupu neautorizovaných osob k obsahu ke zprávám z elektronické služby, zejména pomocí kryptografických technologií.

11.3. Relevantní entita

Poskytovatel služby zajistí jednoznačnou identifikaci stran elektronické služby stejně jako provede potřebné kroky k ujištění Uživatele o relevantní entitě nabízející produkty nebo služby vložené do Platformy.

11.4. Technická rizika

Poskytovatel služby si vyhrazuje, že používání elektronické služby může být spojeno s technickými riziky, která jsou typické pro užívání IT systémů. Z důvodu existence Partnerského programu by měli uživatelé chránit svá elektronická zařízení proti neautorizovaným přístupům, do čehož spadá zejména i instalace antivirového programu.

11.5. Funkce a účel softwaru

Aktuální informace o fungování a účelu softwaru nebo údajů, které nejsou komponentou Obsahu elektronické služby, zadané do ICT systému používaného Uživatelem (cookies), jsou součástí Zásad ochrany osobních údajů Platformy.

11.6. Minimální technické požadavky

Aby bylo možno užívat elektronickou službu poskytnutou v rámci portálu, měl by Uživatel splnit následující technické požadavky, které jsou nezbytné pro spolupráci s ICT systémem Poskytovatele služby: vlastnictví zařízení umožňujícího použití Internetu, připojení k Internetu, webový prohlížeč umožňující zobrazení webových stránek (například Internet Explorer ve verzi 5.5 a vyšší, Opera ve verzi 7 a vyšší, Firefox ve verzi 1 a vyšší, Google Chrome ve verzi 5.0 a vyšší, Safari ve verzi 5 a vyšší) s povolenými cookies, který podporuje SSL připojení a JavaScript, a vlastnictví aktivní elektronické mailové (e-mail) adresy.

11.7. Diagnostikování problému

Poskytovatel služby si zachovává právo zasahovat do technické struktury Účtu Uživatele za účelem diagnostiky nepravidelností ve fungování služeb, stejně tak jako může provádět změny a ovlivňovat technickou stránku Účtu Uživatele jakýmkoliv jiným způsobem pro účely jeho modifikace nebo znovuzřízení správné funkčnosti samotného Účtu Uživatele nebo Platformy.

§ 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Změna předpisů

Poskytovatel služby má právo bez udání důvodu změnit Předpisy. Poskytovatel služby Uživatele informuje o změně na viditelném místě webové stránky nebo e-mailem nebo přímo zprávou dostupnou z Uživatelského Účtu (v panelu Uživatele). Pokud Uživatel se změnami Předpisů nebude souhlasit, bude mít právo svůj Účet smazat.

12.2. Doplnění a informace

Nedostatek právního základu nebo neúplnost jakékoliv z doložek obsažených v Předpisech nebude znamenat, že se celá Dohoda stane právně neplatnou. Tato ustanovení budou nahrazena takovými, které budou odrážet smysl a účel předchozích ustanovení do největší možné míry.

12.3. Spory (doložka o právu a výběru soudu)

Tato ustanovení, stejně jako jakékoliv možné spory mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem, budou podléhat zákonným ustanovením podle sídla Poskytovatele služby v Hong Kongu nebo příslušné země, ve které má Poskytovatel služby své sídlo, pokud to není z pohledu místního zákona nepřípustné vzhledem k tomu, že zde má Uživatel status spotřebitele. Před podáním žaloby se strany oboustranně kontaktují za účelem smírného mimosoudního vyřešení sporu. Pokud ani do 45 dní od prvého kontaktu ve smyslu předchozí věty nedojdou k vyřešení sporu, uplatní se postup dle věty prvé tohoto článku.

12.4. Transformace a přiřazení

Uživatelé souhlasí s transformacemi, právními změnami a přenosem práv z Poskytovatele služby na jinou entitu. Zejména Uživatel přijímá, že může Poskytovatel služby změnit zemi působnosti, včetně skrze vytvoření úplně nové společnosti. Přenos práv ze strany Uživatele je zakázán, pokud k tomu Uživatel písemně nebo e-mailem nedá souhlas.

12.5. Pozastavení a ukončení poskytování služby

Poskytovatel služby si ponechává právo dočasně, nebo trvale, omezit, nebo přerušit, poskytování služeb, bez předchozího oznámení Uživateli. Poskytovatel služby má právo provádět údržbové práce cílené na obnovení bezpečnosti a stability ICT systému. Uživatel nemá právo vznést jakýkoliv požadavek v souvislosti s pauzou nebo přerušením poskytování služeb Poskytovatelem služby.

Platnost od 17.11.2020