Všeobecné obchodné podmienky2019-04-11T08:49:29+00:00

Všeobecné obchodné podmienky

D.I.C. INVESTMENT  Limited ,  Dominion Centre , Room 1802,  43-59 Queens Road Street , Hong Kong Company number : 1643720

Číslo účtu: HSBC Hong Kong , číslo účtu :

848-465456-838, SWIFT: HSBCHKHHHKH

CITFIN Spořitelni družstvo, Česká Republika  IBAN :

CZ8620600000000001090474 SWIFT: CITFCZPPXX

(ďalej len „Predávajúci“)

Preambula

„Predávajúci ako obchodník, ktorý pozná problematiku diamantov, informuje kupujúcich na základe povinností vyplývajúcich z klauzule signatárov Kimberleyského procesu a prehlasuje, že všetky dodané produkty (diamanty) pochádzajú z legálnych zdrojov, ktoré nie sú zapojené do financovania konfliktov v súlade s rezolúciami OSN. Predávajúci týmto zaručuje, že tieto diamanty sú bezkonfliktné, na základe osobných znalostí a  písomných záruk poskytnutých dodávateľom týchto diamantov.“

 1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“) upravujú vzťahy pri uzatváraní všetkých objednávok na služby, produkty a tovar Predávajúceho a sú záväzné pre každý obchodný styk Kupujúceho s Predávajúcim.

1.2 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, alebo emailom zaslaným na dodávku tovaru a produktov  potvrdzuje osoba, ktorá tak urobila, že je s týmito VOP uzrozumená, vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Pre vylúčenie všetkých pochybností tieto Všeobecné obchodné podmienky nahradzujú plne kúpnu zmluvu. Kupujúci tiež prípadným potvrdením akejkoľvek objednávky alebo (i)  uzatvorením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku služieb a tovaru vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

1.3 Aktuálne platné znenie VOP sú zverejnené vždy na oficiálnej internetovej stránke

Predávajúceho   www.diamondcertainty.com, ďalej len webová stránka.

1.4  Pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzatvoriť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

1.5 Založenie dojednávaného záväzkového vzťahu prostredníctvom produktovej stránky / webového rozhrania alebo emailom je vždy podmienené prijatím objednávky Kupujúceho Predávajúcim ( Uvítací dopis alebo tzv. akceptácia.)

1.6 Definícia základných pojmov:

 • Predávajúcim sa rozumie spoločnosť D.I.C. INVESTMENT Limited , Dominion Centre , Room

1802,  43-59 Queens Road Street , Hong Kong

 • Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu podľa týchto

VOP s podnikateľom alebo s ním inak koná, teda spotrebiteľ; alebo i podnikateľ,  ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 • Produkt alebo tovar – prírodné brúsené diamanty, šperky, hodinky, členstvo

v Diamantovom klube alebo iný tovar z aktuálnej ponuku Predávajúceho,  ktoré sú

predmetom predaja podľa VOP.

 • Program kúpy –výška mesačne sa opakujúcich sa platieb a opakujúci sa nákup zvolený

Kupujúcim podľa parametrov uvedených v jednotlivých programoch kúpy čl. 1.7

 • Bonus za riadne a pravidelné zasielanie mesačných záloh.

Kupujúcemu bude priznaný LOYAL bonus za riadne mesačné splácanie služieb, tovaru a produktov vypočítavaný z celkového obratu Predávajúceho a ďalej REFERRAL  bonus za doporučovanie. Jeho aktuálna výška je uvádzaná v klientskej zóne (ďalej len KZ) na stránkach www.diamondcertainty.com pod jeho užívateľským menom a heslom.

LOYAL i REFERRAL   bonus je Kupujúcemu zasielaný mesačne bankovým prevodom na číslo bankového účtu ktorý uviedol vo svojej KZ. Najnižšia čiastka na poslanie Kupujúcemu je aspoň 100

USD. LOYAL i REFFERRAL bonus môže byť započítavaný i do kúpnej ceny tovaru Predávajúceho. Všetky tieto Bonusy však budú Klientovi priznané a zaúčtované iba v prípade, že Predávajúci eviduje úhradu riadnych záloh daného programu Klienta vo všetkých kalendárnych mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich pred mesiacom, v ktorom dochádza k posúdeniu priznania Bonusu.

Klientská zóna (ďalej KZ) je webové rozhranie určené pre klientov, kde sú k dispozícii prehľady mesačných platieb klienta, jeho bonusov, zoznam tovaru Predávajúceho ai. Založenie KZ je bezplatné a Kupujúcemu nie sú účtované žiadne mesačné poplatky za vedenie.

 • Cena tovaru – Cena tovaru pre diamanty váhovej kategórie  0.30-0,35ct  , 0.50- 0.55ct , 1.00-

1.05ct je vyjadrená medzinárodne uznávaným cenníkom Rapaport Diamond Report pre váhy 0.35ct,

0.55ct, 1.05ct a to  bez dane z pridanej hodnoty (DPH),  týmito VOP a je zverejnená v KZ

a v partnerských prevádzkach u fyzicky vystavovaného tovaru. Cena tovaru pre šperky, hodinky, služby je stanovená na základe cenníka Predávajúceho zverejneného na www.diamantovaistota.sk  a cenníka v partnerských prevádzkach u fyzicky vystavoaného tovaru a týmito VOP.

 • Diamantový klub – každý Kupujúci sa stáva členom Diamantového klubu, všetky jeho

výhody sú popísané na www.diamnod-international-club.com

 • Rapaport – Rapaport Diamond Report (skrátene Rapaport, prípadne RAP) je svetovo uznávaný cenník diamantov, ktorý je celosvetovým meradlom pre určenie hodnoty diamantu v čase a mieste podľa výkyvu na finančnom trhu
 • Certifikát – každý diamant nezasadený v šperku je opatrený certifikátom vydaným nezávislou treťou stranou a používajúci naviac status medzinárodne uznávaného garanta v danom odvetví. Pre certifikáciu boli zvolené: IGI, HRD alebo GIA, ktorý dokladá pravosť diamantu a detailne popisuje hodnotenie všetkých jeho rozmerov a parametrov (IGIworldwide.com, www.hrdantwerp.com, www.gia.edu).

(www.diamonds.net, www.rapaport.com).

 • Dodávka – dodávkou sa rozumie bezplatné odovzdanie celkom zaplateného tovaru

Kupujúcim na prevádzke Predávajúceho alebo Predávajúcim i Kupujúcim potvrdené

zaslanie tovaru vybraným dopravcom na adresu Kupujúceho pričom dopravu hradí Kupujúci podľa parametrov Cenníka doručenia. V prípade, že  tovarom bude diamant, bude dodaný

s tovarom aj certifikát od jednej z nezávislého laboratória IGI, HRD alebo GIA a zároveň vždy doklad popisujúci výpočet konečnej predajnej ceny príslušného tovaru – diamantu, šperku, hodiniek alebo iného tovaru ku dňu pripravenia tovaru k dodávke.

 • Cenník doručenia – cena za doručenie tovaru na miesto určené Kupujúcim a odsúhlasené

Predávajúcim.

 • Zmluva – kúpna zmluva, kde na jednej strane vystupuje Predávajúci a na druhej strane Kupujúci, pričom predmetom zmluvy je dodávka/y tovaru podľa termínu určených schopností splácania Kupujúceho a vybraného programu podľa čl. 1.7. V prípade, že je ďalej v týchto VOP odkaz na zmluvu, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý zmluvu tvorí, alebo je jej súčasťou, ako je objednávka, akceptácia, neoddeliteľná príloha, cenník, VOP a pod. Zmluvné strany sú si vedomé a súhlasia s tým, že zmluva sa uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku a je tvorená objednávkou kupujúceho, akceptáciou Predávajúceho a týmito VOP.
 • Elektronický objednávkový formulár, tiež len objednávkový formulár – je prostriedok k vytvoreniu objednávky Kupujúcim formulárovým spôsobom, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho alebo je zaslaný emailovým stykom medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • Objednávka – je vykonávaná elektronickou cestou pomocou elektronického objednávkového formulára na webovej stránke Predávajúceho. Odoslanie elektronickej objednávky sa považuje za úkon Kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávanú dodávku vrátane výšky mesačnej platby, osobu Kupujúceho, ako i spôsob platby, t.j. je pre Kupujúceho záväzným návrhom zmluvy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári objednávky, možnosť zoznámenia sa s týmito VOP na webovej stránke Predávajúceho a odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a akceptuje je.

 • Akceptácia predávajúceho – elektronické potvrdenie Kupujúceho Predávajúcim doručené emailom, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, ako je predovšetkým obchodné meno a bankový účet Predávajúceho pre uskutočňovanie platieb Kupujúcim.
 • Oznámenie – krátke oznámenie Predávajúceho týkajúce sa zmien u jeho osoby, zavedením novej služby, produktu alebo tovaru, alebo zavedením nových cenových dojednaní či aktualizácie VOP. O obsahu oznámení informuje predávajúci kupujúceho obvykle formou

elektronickej emailovej správy a súčasne i na webových stránkach.

 • Program kúpy – opakujúci sa nákup zvolený Kupujúcim podľa parametrov uvedených v jednotlivých programoch čl. 1.7.
 • Termín alebo dodacia lehota – termín, v ktorom je Predávajúci pri splnení podmienok stanovených zmluvou kupujúcim a týmito VOP povinný uskutočniť dodávku. Termín je oprávnený jednostranne určiť Predávajúci, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svojich časových a prevádzkových možnostiach. Orientačný termín je uvedený v akceptácii objednávky. V prípade omeškania s dodaním podkladov nutných pre vytvorenie dodávky na strane kupujúceho je predávajúci oprávnený predĺžiť termín pre predanie dodávky. Informáciu o pripravení tovaru k odberu zašle Predávajúci Kupujúcemu emailovou správou.
 • Mesačná platba – finančné plnenie Kupujúceho v prospech predávajúceho pred započatím dodávky. Výška mesačných platieb a ich splatnosť je určená v konkrétnom programe kúpy.
 • Faktúra – daňový doklad – vyúčtovanie o výške úhrady kupujúceho za odobranú dodávku, majúce všetky zákonné náležitosti, vytvorený a distribuovaný v elektronickej podobe (napr. pdf). Po predaji tovaru bude na základe už uhradených platieb Kupujúcemu vytvorená faktúra, v ktorej budú všetky uhradené platby zúčtované a Kupujúcemu bude doručená najneskôr s dodávkou tovaru. .
 • Riadna splátka – Splátka na kúpnu cenu je mesačná úhrada Kupujúceho zasielaná na účet Predávajúceho, pričom riadnou splátkou je považovaná súhrnná platba pripísaná na účet Predávajúceho v danom kalendárnom mesiaci, ktorá je vyššia alebo rovná minimálnej výške mesačnej platby stanovenej  zvoleným programom kúpy a doručená na účet Predávajúceho najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Správnosť výšky platby je vždy posudzovaná podľa aktuálneho  programu kúpy v dobe doručenia danej platby na účet Predávajúceho.

1.7 Definícia parametrov programov kúpy

Mesačné platby:

Minimálne 60 USD alebo jeho násobky 120, 180, 240, 300, 360, 420….600…1.500….3.000…6.000 atď.

Špecifikácia tovaru:

Členstvo v diamantovom klube: parametre sú popísané na  www.diamond-international-club.com

Brus: guľatý briliantový

Váha: 0.30-0,35ct, 0.5–0.55ct, 1.00–1.05ct

Farba: D-H

Čistota: IF – SI1

Certifikát: IGI, HRD, GIA

Šperky, hodinky a ďalší tovar: vystavené a predávané v partnerských prevádzkach a ďalej šperky

a hodinky a tovar Predávajúceho uvedený v KZ alebo na webových stránkach.

1.8 Kupujúci berie na vedomie, že uhradením mesačnej platby, ktorá je vykonaná po dodávke týmto uzatvára zmluvu v rovnakom znení. Za takúto úhradu sa považuje i preplatok po dodávke pokiaľ sa na základe oznámenia Predávajúceho Kupujúci aktívne nevyjadrí podľa čl. 2.1.7.

 1. II. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Postup pri uzatváraní zmluvy

2.1.1 Jednotlivé i opakujúce sa zmluvy sa uzatvárajú prostredníctvom on-line formulára na produktovom webe/webovom rozhraní alebo e-mailom. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy Predávajúci akceptuje objednávku zaslanú Kupujúcim prostredníctvom on-line formulára na webe, alebo e-mailom podľa čl. 2.1.5.

2.1.2 Na základe takto uzatvorenej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu tovar podľa už uhradených platieb na kúpnu cenu podľa ďalej uvedených parametrov.

2.1.4 Objednávka musí okrem už vyššie uvedeného obsahovať tie náležitosti, ktoré vyžaduje elektronický objednávkový formulár na webovej stránke Predávajúceho alebo zaslaný potvrdzujúcim emailom.

2.1.5 Po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu akceptáciu objednávky, a to e-mailom či webovým rozhraním. Akceptáciu objednávky je Predávajúci povinný odoslať Kupujúcemu najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia objednávky (obvykle k akceptácii

objednávky dochádza bezodkladne). V prípade, že základné údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptácii objednávky vystavenej predávajúcim súhlasí s obsahom objednávky kupujúceho, potvrdzuje Predávajúci odoslaním akceptácie objednávky svoju vôľu prijať objednávku Kupujúceho ako záväznú, tým je uzavretá zmluva – vzniká záväzkový vzťah.

2.1.6 Obsah a rozsah dodávok, ktoré majú byť poskytnuté, ako i ďalšie dojednania, ako najmä doba trvania, termín, povinnosti súčinnosti Kupujúceho, úhrady sa určujú podľa týchto VOP a každej jednotlivej zmluvy, pokiaľ takáto zmluva obsahuje odlišnú úpravu oproti týmto VOP.

2.1.7 Pre účely týchto VOP a zmluvy súhlasí kupujúci výslovne s tým, že pokiaľ sa k akýmkoľvek podkladom, harmonogramom, oznámením, spresňujúcim informáciám, či žiadostiam Predávajúceho aktívne nevyjadrí do 5 pracovných dní, bude Predávajúci považovať všetky svoje návrhy za schválené Kupujúcim.

2.1.8 Zmeny zmluvy dojednávajú Kupujúci s Predávajúcim spôsobom uvedeným v čl. 1.8 a 2.1 násl.

2.1.9 Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho preukázanie jeho totožnosti prostredníctvom občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti obsahujúcim fotografiu a ak sa jedná o zástupcu Kupujúceho, je predávajúci oprávnený po ňom požadovať preukázanie väzby na kupujúceho doložením písomnej plnej moci oprávňujúcej zástupcu kupujúceho ku konaniu za Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený si urobiť a ponechať kópiu dokladu totožnosti alebo plnej moci podľa predchádzajúcej vety pre účely ich založenia.

III. Distribúcia dodávky, cena, platobné podmienky

3.1 Distribúcia dodávky

3.1.1 Kupujúci môže dodávku získať formou osobného prevzatia v prevádzke na adrese:

Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1, Česká Republika, Concord Tower 3508 , Dubai Media City , Dubai UAE , Nikolay Haytov 8A, 1113 Sofia, Bulharsko,

Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava

Zoznam aktuálnych prevádzok – odberných miest je uvedený na webových stránkach Predávajúceho. Prípadne doručením na riadne označenú adresu po riadnej a Predávajúcim odsúhlasenej úhrade podľa cenníka doručenia.

V prípade osobného prevzatia diamantu na týchto partnerských prevádzkach Kupujúci súhlasí s podstúpením predmetu kúpnej zmluvy týmto partnerským subjektom resp. spolupracujúcim firmám. V prípade osobného prevzatia sa k zaplateným úhradám resp. ku kúpnej cene tovaru pripočíta zákonná daň z pridanej hodnoty, táto musí byť uhradená Kupujúcim najneskôr pri odovzdaní tovaru, vrátane prípadného doplatku Kupujúceho do plnej hodnoty tovaru.

3.1.2 Distribúcia dodávky formou doručenia na miesto označené Kupujúcim bude prevedená do 30 dní od úhrady kúpnej ceny a ceny za prepravu podľa cenníka doručenia, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

3.1.3 V prípade, že Kupujúci neprevezme dodávku v prevádzke (showroome) ani v lehote 90 dní odo dňa odoslania informácie o pripravení tovaru k odberu alebo odmietne prevzatie objednaného dodania na riadne označenú adresu, je predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 0,3% denne z ceny tovaru.

3.2 Výber tovaru

3.2.1 Kupujúci si môže kedykoľvek odobrať tovar oproti už uhradeným platbám. Výber tovaru uskutoční buď na partnerskej prevádzke alebo cez web Predávajúceho  www.diamondcertainty.com alebo www.diamond-international-club.com

Pokiaľ Kupujúci potvrdí na webe Predávajúceho ním vybraný tovar, tým dôjde k jeho kúpe

a Kupujúci do 10-tich pracovných dní doručí informácie prostredníctvom emailu o pripravení

tovaru k osobnému odberu a prípadne možnosti stanovenia alternatívneho spôsobu doručenia podľa čl.1.6. Konkrétna cena konkrétneho tovaru je stanovená na webových stránkach Predávajúceho

a v partnerských prevádzkach pri vystavenom tovare. V prípade Kupujúceho  vznikol v rozhodnej dobe nárok na Bonus podľa čl. 1.6, môže byť tento bonus započítaný a konečná cena tovaru pre Kupujúceho bude v takom prípade o výšku tohto bonusu nižšia.

3.2.3 Jednotlivé ceny dodávok a výkonov ako i celková úhrada vyplývajú z daného konkrétneho programu kúpy uvedeného v čl. 1.7  neobsahujú DPH. DPH je pripočítaná k cene tovaru pri osobnom prevzatí v partnerskej prevádzke a Kupujúci sa zaväzuje výšku zákonnej DPH uhradiť najneskôr  pri prevzatí konkrétneho tovaru  a tiež prípadne doplatok do kúpnej ceny.

3.3 Platobné podmienky a dôsledky niektorých porušení

3.3.1 Kupujúci prevádza úhrady na zmluvu na základe schopností, avšak vždy najmenej podľa vybraného programu kúpy uvedeného v čl. 1.7. týchto VOP. Úhrada je prevádzaná bezhotovostne na účet predávajúceho uvedený v potvrdenej objednávke. Toto ustanovenie neplatí v prípade on- line platby (napr. pomocou systému Pay Pal, alebo prostredníctvom platobných či kreditných kariet). V tomto prípade prevádza kupujúci úhradu prostredníctvom príslušného rozhrania platobného on-line systému v KZ webu Predávajúceho..

3.3.2 Po akceptácii objednávky Kupujúceho predávajúcim dôjde k uzavretiu zmluvy v zmysle ust. odst. 2.1.1 VOP. Po prevzatí každého jednotlivého kusu tovaru dodávky Kupujúci obdrží vždy konečnú faktúru, ktorý bude považovaný súčasne za dodací list. Súčasťou konečnej faktúry je zúčtovanie predchádzajúcich mesačných platieb.

3.3.3 Povinnosť Kupujúceho uhradiť svoj záväzok voči Predávajúcemu riadne a včas je splnená

dátumom pripísania mesačných platieb  na účet Predávajúceho..

 1. IV. Trvanie a ukončenie zmluvy

4.1.1 K ukončeniu zmluvy dôjde:

 • na základe písomnej dohody strán,
 • písomnou výpoveďou Kupujúceho z dôvodu a spôsobom podľa týchto VOP alebo písomnou výpoveďou Predávajúceho z dôvodu a spôsobom podľa týchto VOP alebo z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich protiprávnosť, ktorá mu bráni v splnení povinností zo zmluvy s výpovednou lehotou 15 dní,
 • odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo strán.

4.1.2 Odstúpenie od zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v týchto VOP, pokiaľ nie je

medzi stranami dohodnuté inak v zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného

druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamžiku doručenia takého oznámenia druhej strane. Tu Kupujúci berie na vedomie, že však od zmluvy nie  je možné odstúpiť

z iných dôvodov než uvedených, pretože sa jedná o dodávku tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho a k nemu môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy po jej uzavretí.

4.1.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana

vstúpila do likvidácie, je v nútenej správe, bolo voči nej začaté a/alebo prebieha konkurzné konanie, bol voči nej zamietnutý návrh na začatie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo bol voči nej začatý výkon rozhodnutia (exekúcie).

4.1.4    Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností predávajúceho podľa zmluvy, ktoré predávajúci nenapraví ani v lehote 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na takéto neplnenie. V takomto prípade bude Kupujúci vysporiadaný odoslaním všetkých neprečerpaných záloh v plnej výške na účet určený Kupujúcim.

4.1.5    Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy,

s výnimkou tých, ktoré vzhľadom k ich povahe a podľa vôle strán majú trvať i po ukončení zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v dohode o náhrade škody a zmluvných pokutách, povinností kupujúceho k úhrade splatných záväzkov.

4.1.6    Kupujúci je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodu a za podmienok uvedených v čl. 8.2 alebo tiež bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba v dĺžke 1 mesiaca začína bežať od prvého dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede Predávajúcemu. V prípade, že Kupujúci vypovie Zmluvu tak má Predávajúci právo ponechať si už uhradené zálohy a súčasne si

proti nim započítať a ďalej vydať Kupujúcemu tovar v hodnote, ktorý sa rovná hodnote už

uhradených záloh.

4.1.7    Predávajúci je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Kupujúceho, za ktoré sa považuje omeškanie s úhradou tri (3) po sebe idúcich splatných pohľadávok (záloh) podľa programu kúpy a neplnenie platobnej morálky, pričom záloha je posudzovaná vždy podľa aktuálneho programu kúpy platného v deň, kedy bola daná záloha doručená. Výpovedná doba v dĺžke jeden mesiac začína bežať od prvého dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede Kupujúcemu. V takomto prípade má Predávajúci právo započítať Kupujúcemu už uhradené platby – záloy a proti nim započítať a ďalej vydať Kupujúcemu tovar v hodnote, ktorá je rovná hodnote už uhradených záloh.

4.1.8  Tovar vydaný Kupujúcemu podľa čl. 4.1.6 a 4.1.7 odpovedá skutočne uhradenej Kúpnej

cene.

4.1.9  Predávajúci má právo v akomkoľvek prípade vydať kupujúcemu i akékoľvek iný tovar napr. diamanty iných  váhových a kvalitatívnych hodnôt ak to bude  nutné pre vysporiadanie vzájomných záväzkov, úhrad  a zápočtov.

4.1.10 Všetky oznámenia týkajúce sa zániku zmluvy musia byť vykonané v súlade s čl. VII VOP, doručené emailom na príslušnú kontaktnú adresu druhej strane alebo zverejnená na webovom rozhraní.

4.2 Všeobecné ustanovenia a dodanie

4.2.1 Ak nedodržanie lehoty pre dodávky bolo spôsobené dôvodmi, ktoré nie sú na strane

Predávajúceho, predlžuje sa primerane o tuto dobu lehota dodávky.

 1. Povinnosti strán, záruka

5.1 Zodpovednosť

5.1.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za škodu spôsobenú jeho zavineným porušením povinností vyplývajúcich pre Predávajúceho z tohto záväzkového vzťahu. Predávajúci nezodpovedá za vady ani škody spôsobené vadami dodávky, ktoré sám nespôsobil.

5.1.2 Účastníci tohto záväzkového vzťahu nezodpovedajú, okrem prípadov stanovených príslušným zákonom  za porušenie záväzku spôsobené vyššou mocou, t.j. okolnosťami nastanými nezávisle na vôli účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.

5.1.3  Vyššia moc

Zmienenými skutočnosťami, ktoré nemôžu účastníci ovplyvniť a ktoré vylučujú ich zodpovednosť,

sú:

 • vojnový stav,
 • zákonné obmedzenia vývozu, dovozu, výroby, štrajky, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • ďalšie skutočnosti, ktoré predávajúci nebol schopný dôvodne predpokladať alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia naplneniu uzatvorenej zmluvy.

5.1.4 O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade stráca  právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Predávajúci splní povinnosť v zmysle tohto odstavca uverejnením informácie o vzniku/skončení týchto okolností na svojej oficiálnej produktovej stránke alebo zaslaním emailu.

5.1.5 Prípadné reklamácie vybaví Predávajúci k spokojnosti každého Kupujúceho individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné zjavné vady v jeho vlastnostiach, množstve a poškodení. Ďalšie prípadne nezjavné vady, a to hlavne vady materiálu alebo spracovania je Kupujúci povinný bezodkladne hlásiť Predávajúcemu a súčasne zamedziť vzniku následných škôd spôsobených

ďalším užívaním tovaru. Za takto vzniknuté vady a vady spôsobené prepravcom neručí Predávajúci, resp. dodávateľ. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Postup pri reklamácii a ďalšie podmienky určuje reklamačný poriadok spoločnosti, ktorý je k dispozícii na prevádzke predávajúceho a na stránkach spoločnosti www.diamondcertainty.com

 1. VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Pri objednávke sú povinne vyžadované len údaje nevyhnutne pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa a kontakt). Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto VOP, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybaveniu reklamácie, a pod. Osobné údaje sú aj spracované prostredníctvom elektronickej databázy pre konanie nevyhnutné a úzko spojené s

plnením povinností predávajúceho a s realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích

subjektov – spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

6.2 Údaje sú k dispozícii len Predávajúcemu, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku VI. VOP a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností Predávajúceho. Žiadne ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

6.3 Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby tieto jeho údaje boli využité Predávajúcim a tretími osobami, s Predávajúcim spolupracujúcimi spoločnosťami, za účelom ponúknutia svojich produktov a služieb.

6.4 Kupujúci záväzným potvrdením objednávky:

6.4.1 súhlasí s použitím jeho osobných údajov aj pre elektronické zasielanie obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskum trhu a priamych ponúk produktov zo strany predávajúceho a zároveň

6.4.2 prehlasuje, že zasielanie  informácii v zmysle ods. 6.4.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu,

pretože kupujúci so zaslaním informácií výslovne súhlasí.

6.5 Súhlas v zmysle tohto odstavca môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať mailom.

6.6  Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú vzájomne zachádzať dôverne so všetkými podkladmi

a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ich dôvernosť vyplýva zo zákona alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

VII. Doručovanie a bezhotovostné platby

7.1  Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa vzniku, trvania a zániku zmluvy s výnimkami uvedenými v zmluve a v týchto VOP musia byť doručené emailom na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany alebo uverejnená na webe alebo KZ a považujú sa za doručené a účinné okamihom uplynutia troch dní od ich odoslania prostredníctvom emailu predávajúcim, príp. okamihom uverejnenia oznámenia na webe Predávajúceho alebo KZ.

7.2  Bežná korešpondencia medzi stranami zmluvy môže byť vedená prostredníctvom e-mailu, kedy doručenie e-mailu nastane okamihom odoslania elektronické správy na príslušnú e-mailovou adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane v pracovné dni medzi 9:00–17:00 hod., v opačnom prípade o 9:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú e-mail odoslal odosielateľ (okrem doručenia objednávok).

7.3  Všetky bezhotovostné platby medzi účastníkmi budú uskutočňované na bankové účty uvedené v zmluve a v KZ. Výnimku z tohto pravidla  alebo zmenu čísla bankového účtu je treba druhej zmluvnej strane oznámiť spôsobom uvedeným v čl.7.1.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Pokiaľ nie je  v konkrétnej zmluve dohodnuté inak, riadia sa všetky obchodné vzťahy medzi

predávajúcim a kupujúcim týmito VOP predávajúceho.

8.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť alebo doplňovať VOP, súčasne je potom povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach. Uhradením platby, ktorá bude uskutočnená po takejto úprave VOP kupujúci tieto zmeny, akceptuje v plnom rozsahu. Za schválenie sa považuje i postup na základe článku 2.1.7. Kupujúci má v prípade nesúhlasu s jednostrannou zmenou VOP právo zmluvu s Predávajúcim vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, a to po dobu 7 dní odo dňa oznámenia zmeny VOP. Ak nepovie Kupujúci zmluvu podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že so zmenou VOP súhlasí a praje si naďalej zotrvať v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim pri rešpektovaní zmenených VOP. Drobné doplnenie

a zmeny nepodstatného rázu nepodliehajú súhlasu.

8.3 Všetky ostatné vedľajšie ústne dohody sú neúčinné.

8.4 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP sa stane neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti. Kupujúci i predávajúci sa zaväzujú nahradiť bezodkladne neúčinné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa najviac blíži k hospodárskemu účelu sledovaného neúčinným ustanovením.

8.5 Uzatvorené zmluvy sú archivované  predávajúcim v elektronickej podobe, príp. písomnej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim a jazykom zmluvy je anglický a slovenský jazyk.

8.6  Tieto VOP vrátane ďalších právnych vzťahov tu neupravených, rovnako tak (potvrdenie objednávok) na tieto VOP odkazujúce sa riadiť výlučne právom Hong Kongu, konkrétne a to vo vzťahu ku všetkým, i zahraničným Kupujúcim a je daná výlučná príslušnosť HOng Kongských súdov.

8.7 Každá zo strán má povinnosť bezodkladne informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach

neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo zmluvy.

8.8 Kupujúci nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti v zmysle zmluvy, ani len z časti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že takýto súhlas nebude bezdôvodne odopretý.

8.9 Tieto VOP sú platné a účinné ku dňu 25. 9. 2017. V Prahe dňa 25. 9. 2017

MUDr. Luboš Říha, riaditeľ