Cenník doručenia2019-04-11T08:32:45+00:00

Cenník doručenia

Všetky  diamanty  zakúpene  v rámci  Diamantovej  istoty  sú  bezpečne  zabalené  a   doručené

Kupujúcemu spôsobom, ktorý si sám určí:

Buď do príslušného Showroomu DIC, kde sú okamžite pripravené k bezplatnému osobnému odberu. O termíne i mieste, kde je možné si zakúpený diamant vyzdvihnúť, je každý Kupujúci vždy vopred informovaný  prostredníctvom  Oznámenia  v podobe  e-mailu.  Pri  odovzdaní  je  Kupujúcemu doúčtovaná príslušná výška DPH, ktorú  Kupujúci  uhradí  najneskôr pri odovzdaní.

Alebo poslané na adresu kupujúceho na jeho náklady. O  termíne a cene dopravy je každý Kupujúci vždy vopred informovaný prostredníctvom Oznámenia v podobe e-mailu.

Alebo sú uskladnené v bezpečnostných sejfoch Predávajúceho. Cena za uskladnenie je 2 usd   za

každý započatý mesiac a za každý jednotlivý uskladnený diamant .

Spoločne s diamantom je Kupujúcemu vždy dodaný tiež príslušný certifikát osvedčujúci všetky základné parametre kameňa vydaný nezávislým laboratóriom IGI (prípadne GIA či HRD) a faktúru, teda daňový doklad k príslušnej kúpe.

Keďže bezplatný osobný odber nemusí byť pre Kupujúceho vždy tou najvhodnejšou možnosťou odberu, je samozrejme možné v primeranej lehote od nákupu požiadať o náhradný spôsob doručenia. Ak Kupujúci  uvedie riadne označenú adresu dodania a poskytovateľa prepravných služieb, bude tento náhradný spôsob dopravy Predávajúcim bez prieťahov schválený.  Ak Kupujúci nezažiada o odovzdanie v showroome DIC ani o náhradný spôsob dopravy, tak Predávajúci uskladní diamanty vo svojich bezpečnostných sejfoch a bude si účtovať 2 USD za každý 1 uschovaný diamant a započatý mesiac.

Cenu dopravy hradí vždy v plnej výške Kupujúci  v podobe  platby za službu vopred či priamo na vrub Kupujúceho  zo  strany prepravcu.  Diamant  je veľmi  špecifickou  komoditou,  a nie každý poskytovateľ prepravných služieb je schopný diamant za zmysluplných  a cenovo primeraných podmienok doručiť alebo jeho dopravu poistiť. Preto je rozhodnutie, či Kupujúci diamant preberie osobne v jemu príhodný čas alebo si ho nechá zaslať na ním zvolenú adresu vybraným dopravcom, ponechané priamo na Kupujúcom.

Podľa čl. 3.1.2 VOP bude Distribúcia dodávky formou doručenia na miesto označené Kupujúcim prevedená vždy do 30 dní od úhrady kúpnej ceny a ceny za prepravu podľa cenníka doručenia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Ak sa jedná o tovar zasielaný   prostredníctvom služby uhradenej priamo Kupujúcim, je tovar dopravcovi odovzdaný na dohodnutom mieste a čase neodkladne po odsúhlasení daného spôsobu dopravy. Nasledujúci bod VOP, 3.1.3 zároveň uvádza, ako je postupované v prípade, že si Kupujúci neprevezme dodávku ani v lehote 90-tich dní odo dňa odoslania informácie o pripravení tovaru k odberu alebo odmietnutí prevzatia objednaného dodania na riadne označenú adresu, pričom Predávajúci je v takom prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zároveň požadovať zmluvnú pokutu vo výške 20% z už uhradených záloh. Viac informácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.