Reklamačný poriadok2019-04-11T08:19:27+00:00

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti D.I.C. INVESTMENT LIMITED, IČ:  1643720, so sídlom Room

1802, Dominion Centre , 43-59, Queens Road East, Honk Kong  (ďalej len „DIC“)

 

DIC konštatuje, že predmetom jej podnikateľskej činnosti je okrem iného obchod s drahými kameňmi a šperkami.

 

Šperky  DIC  sú  vyrábané  za  použitia  najnovších  výrobných  metód,  sú  jednotlivo  skúšané

a prechádzajú prísnou kvalitatívnou kontrolou. Sú označované puncom podľa platnej legislatívy.

 

Týmto reklamačným poriadkom sú upravené podmienky, na ktorých základe uplatňuje Kupujúci svoje práva v prípade, že tovar má vady v zmysle § 2099 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka,  v  znení neskorších predpisov  (ďalej  len  „zákon“), a ďalej  podmienky uplatňovania zodpovednosti za vady voči Predávajúcemu, poprípade iné práva nižšie uvedené.

 

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba je u všetkých výrobkov všeobecne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ si Predávajúci a Kupujúci nezjednajú dlhšiu záručnú dobu.

 

V prípade, že dodaný tovar nemá vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona, má Kupujúci právo, ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy:

 

  1. a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,
  2. b) na odstránenie vady opravou tovaru,
  3. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo d) odstúpiť od zmluvy.

 

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Prevedenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak požiada Kupujúci o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote či oznámi  Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie  Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak neodstráni  Predávajúci vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 

Pri dodaní nového tovaru vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.

 

Podstatným porušením zmluvy sa rozumie predaj tovaru s tak závažnou vadou, o ktorej Predávajúci už pri uzavretí kúpnej zmluvy vedel alebo musel vedieť, že Kupujúci by kúpnu zmluvu neuzavrel, pokiaľ by takéto porušenie (vadu) predvídal.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí, ak:

 

  1. a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
  2. b) použil Kupujúci tovar ešte pred objavením vady,
  3. c) nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo
  4. d) predal Kupujúci tovar ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo iba z časti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a poskytne Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospec

 

Ak neoznámi Kupujúci vadu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

 

Reklamácie je potrebné uplatniť písomne na adresu predajcu: Room 1802, Dominion Centre 43-59, Queens Road East , Hong Kong ,  poprípade ústne v showroome DIC, a to bez zbytočného odkladu po ich zistení. Ak Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu potom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, Predávajúci mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, pokiaľ nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

 

Pri reklamácií je nutné predložiť nadobúdajúce doklady (napr. faktúru, pokladničný doklad, dodací list, certifikát, záručný list k hodinkám), dátum prevzatia tovaru, špecifikáciu reklamovaných chýb.

 

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

 

Reklamácia je Predávajúcim uznaná ak Kupujúci dokáže, že:

 

  • je tovar chybný, za týmto účelom Kupujúci predloží chybný tovar v predajni Predávajúceho
  • že sa chyba vyskytla v záručnej dobe (za týmto účelom Kupujúci preukáže dátum predaja. V prípade, že k tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako zvyčajne, je potrebné ju dokázať hlavne záručným listom, kde je vyznačená)
  • Kupujúci preukáže, že kúpil tovar od Predávajúceho (za týmto účelom Kupujúci predloží platný predajný doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku preukazujúci nákup reklamovaného

tovaru.

 

 

 

Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany Kupujúceho riadne splnená, nebude reklamácia uznaná ako oprávnená a následne vybavená.

 

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

 

Ak dôjde k výmene chybného tovaru za nový, alebo bola vymenená súčiastka tovaru, začne bežať nová záručná doba k danému tovaru, resp. k jeho novej časti, znova od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu v záručnej oprave. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu nutných nákladov spojených s reklamáciou.

 

Rovnaké právo náleží aj Kupujúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru. Náklady spojené s prepravou tovaru ku Kupujúcemu po vybavení reklamácie sú hradené Predávajúcim.