Ogólne warunki biznesowe2018-09-08T23:25:02+00:00

Ogólne warunki biznesowe

Ogólne Warunki Handlowe „Bezpieczeństwa Diamentowego”
(zwanym dalej „Sprzedającym”)

Preambuła

„Sprzedający, jako przedsiębiorca znający zagadnienia związane z diamentami i  biżuterią, informuje Kupujących na podstawie zobowiązań wynikających z klauzuli sygnatariuszy procesu Kimberley następująco, kiedy oświadcza, że wszystkie  dodane produkty / diamenty pochodzą ze źródeł zgodnych z prawem, które nie są  włączone do finansowania konfliktów zgodnie z rezolucjami ONZ. Niniejszym  Sprzedający gwarantuje na podstawie osobistej wiedzy i/lub pisemnych gwarancji  przekazanych przez dostawcę tych diamentów, że te diamenty są bezsporne.”    I. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują stosunki  podczas dokonywania wszystkich zamówień na usługi, produkty i towary  Sprzedającego oraz są wiążące dla każdej relacji handlowej Kupującego ze  Sprzedającym. 1.2  Odsyłając zamówienie za pomocą internetowego formularza zamówienia lub  e‐mailem na dostawę usług, towaru i produktów, osoba, która tak uczyniła,  potwierdza, że niniejsze warunki OWH są jej znane, zgadza się z jej  postanowieniami i że w całości je akceptuje. W celu uniknięcia wszelkich  wątpliwości niniejsze warunki handlowe w pełni zastępują umowę sprzedaży.  Kupujący potwierdzając również każdorazowo jakiekolwiek zamówienie lub (i)  składając wiążące zamówienie potwierdza, że akceptuje warunki handlowe  dotyczące dostawy usług i towaru ogłoszonych przez Sprzedającego. Stosunki  handlowe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym są regulowane niniejszymi warunkami  handlowymi, które są również wiążące dla obu stron i stanowią integralną część  zamówienia.  1.3 Aktualnie obowiązująca wersja warunków handlowych zawsze jest opublikowana  na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego www.diamondcertainty.com  (zwanej dalej „strona internetowa”). 1.4 W celu zawarcia umowy zgodnie z niniejszymi warunkami OWH używa się środków porozumiewania się na odległość, które umożliwiają zawarcie umowy bez  jednoczesnej obecności stron umowy.  1.5 Ustanowienie negocjowanego stosunku zobowiązaniowego za pośrednictwem  oficjalnej strony internetowej Sprzedającego lub e‐mailem zawsze zależy od  przyjęcia zamówienia Kupującego przez Sprzedającego w formie listu (tzw. List  Powitalny wzgl. Akceptacja) Sprzedającego posłanego na adres e‐mail Kupującego, z którego wysłano Zamówienie. “1.6 Definicje podstawowych pojęć: • Akceptacja Sprzedającego – potwierdzenie Kupującego w formie elektronicznej  Sprzedającemu dostarczone e‐mailem, w którym będą zawarte podstawowe dane  Sprzedającego i Kupującego, a w szczególności nazwa handlowa i rachunek bankowy Sprzedającego w celu dokonania płatności przez Kupującego. • Bonus za prawidłowe i regularne posyłanie płatności miesięcznych przez  Kupującego Kupującemu zostanie przyznany bonus LOYAL za prawidłową miesięczną spłatę  zobowiązań za usługi, towary i produkty, który jest uzależniony od wysokości  łącznych obrotów Sprzedającego oraz bonus REFERRAL za rekomendacje. Aktualna  wysokość bonusów znajduje się w Strefie Klienta (zwanej dalej „SK””) na  stronach internetowych. Bonusy LOYAL i REFERRAL są wysyłane Kupującemu  miesięcznie za pośrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku bankowego, który Kupujący podał w swojej SK. Najniższa kwota posyłana Kupującemu wynosi co najmniej 100 USD. Bonusy LOYAL i REFFERRAL mogą być wliczone i do ceny zakupu  towaru Sprzedającego.” Strefa Klienta (zwana dalej „SK”) to internetowy interfejs dla klientów, w  którym znajduje się podsumowanie płatności miesięcznych Klienta, jego bonusy,  lista towarów Sprzedającego i in. Założenie Strefy Klienta jest bezpłatne i nie są pobierane Kupującemu żadne opłaty miesięczne za jej prowadzenie.  “• Cena towaru Cena towaru za diamenty w kategorii wagowej  0.30‐0,35ct, 0.50‐ 0.55ct, 1.00‐  1.05ct jest ustanowiona na podstawie uznanego międzynarodowego cennika Rapaport Diamond Report ( www.diamonds.net) dla wagi 0.35ct, 0.55ct, 1.05ct, a  mianowicie bez podatku VAT, oraz na podstawie niniejszych warunków OWH i podane w SK jak i w partnerskich punktach sprzedaży bezpośrednio przy fizycznie  wystawionym towarze. Cena towaru za biżuterię, zegarki i usługi jest  ustanowiona na podstawie cennika Sprzedającego podanego w SK i cennika w  partnerskich punktach sprzedaży bezpośrednio przy fizycznie wystawionym towarze oraz na podstawie niniejszych warunkach OWH.  Diamentowy Klub – każdy Kupujący staje się członkiem Diamentowego Klubu,  wszystkie jego korzyści opisane są na stronie  www.diamond‐international‐club.com” • Cennik dostawy – cena za dostawę towaru na miejsce wskazane przez Kupującego  i zatwierdzone przez Sprzedającego. Szczegóły znajdują się stronach  internetowych. “• Certyfikat – każdy diament, który nie jest osadzony w biżuterii, posiada  certyfikat wystawiony przez niezależną stronę trzecią i ponadto posiadającą  status gwaranta uznanego na arenie międzynarodowej w danej dziedzinie. Dla  certyfikacji wybrano 3 niezależne światowe laboratoria gemmologiczne: IGI, GIA  i HRD. Certyfikat to dokument wystawiony przez niezależne światowe laboratorium gemmologiczne IGI, HRD lub GIA, który gwarantuje, że diament nie jest imitacją, i kompleksowo opisuje ocenę wszystkich jego rozmiarów i parametrów  (www.IGIworldwide.com, http://www.hrdantwerp.com, http://www.gia.edu/ ). • Dostawa – dostawa oznacza przekazanie w całości zapłaconego towaru Kupującemu w partnerskim punkcie sprzedaży Sprzedającego lub potwierdzoną przez  Sprzedającego i Kupującego wysyłkę towaru za pośrednictwem wybranego  przewoźnika na adres Kupującego, który ponosi koszt wysyłki zgodnie z Cennikiem dostawy. W przypadku gdy towarem jest diament, zostanie dołożony certyfikat dla parametrów wystawiony przez jeden z niezależnych instytutów IGI, HRD lub GIA,  jak również dokument, który zawiera podsumowanie obliczeń końcowej ceny zakupu  danego towaru – diamentów, biżuterii, zegarków lub innego towaru Sprzedającego, obowiązującej w momencie przygotowywania towaru do wysyłki.”• Elektroniczny formularz zamówienia, zwany także formularzem zamówienia – to  środek służący do złożenia zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem  formularza, który jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego lub  wysyłany pocztą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. “• Faktura – dokument potwierdzający wysokość zapłaty przez Kupującego za  odebraną przesyłkę, spełniający wszystkie warunki prawne, wystawiony i  przekazany w formie elektronicznej (np. PDF). Po zakupie towaru na poczet dokonanych już płatności przez Kupującego zostanie  wystawiona Faktura, w której zawarte będą wszystkie naliczone przychodzące  płatności i która zostanie doręczona Kupującemu najpóźniej z dostawą towaru.” • Kupujący – osoba fizyczna, która w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową lub z samodzielnym wykonywaniem jej obowiązków zawodowych zawiera  umowę zgodnie z niniejszymi warunkami OWH ze Sprzedającym lub podejmuje z nim  działania w inny sposób, czyli jako konsument; lub i Przedsiębiorca, który jako osoba fizyczna lub prawna podczas zawierania i wykonywania umowy działa w  ramach prowadzonej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. • Zamówienie – składane jest drogą elektroniczną za pośrednictwem  elektronicznego formularza zamówienia na stronie internetowej Sprzedającego.  Odesłanie elektronicznego formularza zamówienia uznawane jest za takie  działanie Kupującego, które w oczywisty sposób określa zamówioną przesyłkę wraz z wysokością płatności miesięcznej, osobę Kupującego, jak również sposób  zapłaty, czyli jest dla Kupującego wiążącym projektem umowy. Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych informacji w  formularzu zamówienia, możliwość zapoznania się z niniejszymi warunkami OWH na  stronie internetowej Sprzedającego oraz Kupujący poprzez odesłanie zamówienia potwierdza, że  zapoznał się z niniejszymi OWH i je akceptuje.  • Powiadomienie – krótka  informacja Sprzedającego o zmianach dotyczących go informacji, o wprowadzeniu  nowej usługi, produktu czy towaru albo o wprowadzeniu nowych porozumień co do  ceny lub o aktualizacji warunków OWH. O treści powiadomienia Sprzedający  informuje Kupującego zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i  jednocześnie na stronach internetowych.   • Sprzedającym jest przedsiębiorstwo D.I.C. INVESTMENT Limited , Dominion  Centre , Room 1802, 43‐59 Queens Road Street , Hong Kong • Produkt lub Towar – naturalne oszlifowane diamenty, biżuteria, zegarki,  członkostwo w Diamentowym Klubie lub inne towary i usługi z aktualnej oferty  Sprzedającego, które są przedmiotem sprzedaży zgodnej z OWH. • Program Zakupu – wysokość miesięcznych powtarzających się płatności oraz  powtarzający się zakup wybrany przez Kupującego według parametrów określonych w poszczególnych programach art. 1.7. • Rapaport – Rapaport Diamond Report (w skrócie Rapaport, względnie RAP) to  uznany na świecie cennik diamentów, który stanowi ogólnoświatowy odnośnik dla  wyceny wartości diamentu w czasie i miejscu zgodnie z wahaniami na rynku  finansowym (www.diamonds.net, www.rapaport.com). • Odpowiednia Rata – rata na cenę zakupu to miesięczna płatność Kupującego  posyłana na rachunek Sprzedającego, a za odpowiednią ratę uważa się całościową  płatność zaksięgowaną na rachunku Sprzedającego w danym miesiącu kalendarzowym, która jest wyższa lub równa minimalnej kwocie płatności miesięcznej określonej  w wybranym Programie Zakupu i dostarczona na rachunek Sprzedającego najpóźniej  do ostatniego dnia danego miesiąca. Odpowiednia kwota płatności zawsze jest  określana według aktualnego Programu Zakupu w okresie wysyłania danej płatności na rachunek Sprzedającego.  • Umowa – umowa, w której jedną stroną jest Sprzedający a drugą stroną jest  Kupujący, a przedmiotem umowy jest dostarczenie towaru zgodnie z terminem  ustalonych zdolności spłacania Kupującego i wybranego Programu Zakupu według  art. 1.7. W przypadku odniesienia się w niniejszych warunkach OWH do Umowy  rozumie się jakikolwiek dokument, który stanowi umowę lub jest jej częścią, a  mianowicie zamówienie, akceptacja, integralny załącznik, OWH itp. Strony umowy  są świadome i zgadzają się z tym, że umowa zawierana jest za pośrednictwem  środków porozumiewania się na odległość (umowa na odległość) i zawiera  zamówienie Kupującego, akceptację Sprzedającego i niniejsze warunki OWH.  • Strony umowy – strony niniejszych warunków OWH i umowy, względnie uczestnicy  stosunku umownego, w którym jedną stroną jest Sprzedający a drugą Kupujący.

• Termin lub Termin Dostawy – termin, w którym Sprzedający jest zobowiązany do  wykonania dostawy przesyłki zgodnie z warunkami określonymi w umowie, przez  Kupującego i niniejszymi OWH. Sprzedający ma prawo jednostronnie ustalić Termin Dostawy, a mianowicie w zależności od złożoności dostawy i jego możliwości  czasowych i eksploatacji. Orientacyjny termin jest podany w akceptacji  zamówienia. W przypadku zwłoki na stronie Kupującego w przekazaniu dokumentów,  które są niezbędne do wykonania dostawy, Sprzedający ma prawo do przedłużenia  terminu wydania przesyłki. W celu usunięcia wątpliwości obowiązuje termin 30  dni po całościowym uiszczeniu zapłaty ceny zakupu oraz jednocześnie uzgodnionym sposobem Dostawy. Informację o przygotowaniu towaru do odbioru Sprzedający  przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. • Płatności miesięczne – transakcja finansowa Kupującego na korzyść  Sprzedającego przed rozpoczęciem dostawy. Kwota płatności miesięcznej i termin  ich realizacji określone są w poszczególnym Programie Zakupu. 1.7 Definicja parametrów Programu ZakupuPłatności miesięczne: minimalnie USD 60 lub jego wielokrotność 120,180,240,360,420….600… 1.500….3000….6000 itd.Specyfikacja towaru:”Członkostwo w Diamentowym Klubie: parametry są opisane na  www.diamond‐international‐club.comSzlifowane diamenty :Szlif : okrągły brylantowyMasa : 0.30‐035ct , 0.50‐0.55ct , 1.00‐1.05ct

barwa: D‐H

czystość : IF ‐SI1certyfikat : IGI, GIA, HRD Biżuteria i zegarki oraz inny towar : wystawione i sprzedawane w partnerskich  punktach sprzedaży oraz inna biżuteria i zegarki oraz inny towar Sprzedającego  przedstawiony w SK na stronach internetowych  ” 1.8 Kupujący jest świadom, że wykonując płatności miesięczne, które są  realizowane po dostawie, niniejszym zawiera umowę o identycznych  postanowieniach. Za taką zapłatę uznaje się też nadpłatę po dostawie, jeśli na  podstawie zawiadomienia Sprzedającego Kupujący nie udzieli odpowiedzi w sposób  aktywny zgodnie z art. 2.1.7.II. Zawieranie umowy2.1 Procedura zawierania umowy 2.1.1 Pojedyncze i powtarzające się Umowy zawierane są za pośrednictwem  formularza online na stronie internetowej lub poczty e‐mail. Umowa sprzedaży  jest zawarta w chwili, kiedy Sprzedający zaakceptuje zamówienie wysłane przez  Kupującego za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej lub  e‐mailem zgodnie z art. 2.1.5. 2.1.2 Na podstawie tak zawartej umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym  Sprzedający zobowiązuje się udostępnić Kupującemu towar na podstawie uiszczonej już zapłaty ceny zakupu zgodnie z przedstawionymi poniżej parametrami. 2.1.4 Zamówienie musi zawierać, oprócz wyżej już wymienionych informacji, i te  warunki, które wymagane są w elektronicznym formularzu zamówień na stronie  internetowej Sprzedającego lub kiedy wysłana jest e‐mailem w celu jej  potwierdzenia. 2.1.5 Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający pośle Kupującemu akceptację zamówienia za pośrednictwem interfejsu strony internetowej lub e‐mailem.  Sprzedający ma obowiązek posłania Kupującemu akceptacji zamówienia w terminie  najpóźniej do 5‐ciu dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia (zazwyczaj  zamówienie jest akceptowane bezzwłocznie). W przypadku gdy podstawowe  informacje ( zakres i rodzaj dostawy) zawarte w akceptacji zamówienia,  wystawionej przez Sprzedającego, są zgodne z treścią zamówienia Kupującego,  Sprzedający odsyłając akceptację zamówienia potwierdza gotowość do przyjęcia  zamówienia Kupującego jako wiążącego i w ten sposób umowa jest zawarta –  powstaje zobowiązanie. 2.1.6 Zawartość i zakres dostaw, które powinny być wykonane, oraz inne  ustalenia, a w szczególności czas trwania, termin, obowiązek współpracy  Kupującego, płatności są ustalane zgodnie z niniejszymi OWH i z każdą  poszczególną umową, jeżeli taka umowa zawiera inne ustalenia niż niniejsze OWH. 2.1.7 Dla celów niniejszych OWH i umowy Kupujący zgadza się w sposób wyraźny na to, że w razie braku jego aktywnej odpowiedzi na jakiekolwiek dokumenty,  harmonogramy, zawiadomienia, uściślające informacje lub wnioski Sprzedającego w terminie do 5‐ciu dni, Sprzedający uzna wszystkie swoje wnioski za potwierdzone przez Kupującego.  2.1.8 Zmiany umowy uzgadnia Kupujący ze Sprzedającym w sposób określony w art.  1.8 i 2.1 i następne. 2.1.9 Sprzedający może zażądać od Kupującego  przedstawienie dowodu jego tożsamości w postaci dowodu osobistego lub innego  dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie, w przypadku przedstawiciela  Kupującego Sprzedający może zażądać od niego przedstawienia powiązań z  Kupującym potwierdzonych pisemnym pełnomocnictwem, uzasadniającym  przedstawiciela Kupującego do działania w jego imieniu. Sprzedający jest  uprawniony do sporządzenia i przechowywania kopii dokumentu tożsamości lub  pełnomocnictwa zgodnie z powyższym w celu ich przechowania.   III. Wykonanie dostawy, cena zakupu, warunki płatności3.1 Wykonanie dostawy 3.1.1 Kupujący może otrzymać przesyłkę w formie odbioru osobistego w  partnerskim punkcie sprzedaży pod adresem: 3.1.1 Kupujący może otrzymać przesyłkę w formie odbioru osobistego w  partnerskim punkcie sprzedaży pod adresem:  Široká 15, 110 00 Praga 1,  Republika Czeska, Krakovského 13, 851 01 Bratysława, Słowacja, Concord Tower  3508, Duba Media City, Dubaj UAE, Nikolay Haytov 8A, 1113 Sofia, Bułgaria.  Lista aktualnych partnerskich punktów sprzedaży – miejsc odbioru znajduje się  na stronach internetowych Sprzedającego. Ponadto w formie wysyłki na właściwy  adres po uiszczeniu właściwej i potwierdzonej przez Sprzedającego zapłaty  zgodnie z cennikiem dostawy. W razie odbioru osobistego towaru w tych  partnerskich punktach sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na wykonanie przedmiotu  umowy sprzedaży przez te podmioty partnerskie wzgl. współpracujące firmy. W  razie odbioru osobistego do już zapłaconej kwoty wzgl. do ceny zakupu towaru  zostanie doliczony ustawowy podatek od wartości dodanej, który Kupujący musi  zapłacić najpóźniej podczas przekazania towaru wraz z ewentualnymi dodatkowymi  opłatami do pełnej wartości towaru. 3.1.2 Dostawa w formie doręczenia na miejsce podane przez Kupującego zostanie  wykonana do 30 dni od momentu uiszczenia ceny zakupu i ceny za wysyłkę według  cennika dostawy, zgodnie z tym, która czynność nastaje później.  3.1.2 Dostawa w formie doręczenia na miejsce podane przez Kupującego zostanie  wykonana do 30 dni od momentu uiszczenia ceny zakupu i ceny za wysyłkę według  cennika dostawy, zgodnie z tym, która czynność nastaje później.  3.2 Wybór towaru

3.2.1. Kupujący może odebrać towar w każdej chwili po uiszczeniu płatności.  Towar może wybrać albo w partnerskim punkcie sprzedaży, albo na stronie  internetowej Sprzedającego www.diamondcertainty.com lub  www.diamond‐international‐club. com. Jeśli Kupujący potwierdzi na stronie  internetowej Sprzedającego wybrany przez niego towar, to w ten sposób dokona  jego zakupu, a Sprzedający w terminie do 10 dni roboczych wyśle Kupującemu  informację za pośrednictwem poczty e‐mail o przygotowaniu towaru do odbioru  osobistego lub możliwości uzgodnienia alternatywnego sposobu doręczenia zgodnie z art. 1.6. Konkretna cena danego towaru podana jest na stronach internetowych  Sprzedającego oraz w partnerskich punktach sprzedaży przy wystawionym towarze.  Jeśli w chwili dokonywania zakupu Kupującemu przysługuje prawo na Bonus według  art. 1.6, ten bonus może być zaliczony i w takim przypadku końcowa cena towaru  dla Kupującego będzie pomniejszona o wysokość takiego bonusu. 3.2.2 Poszczególne ceny dostawy i wykonania, jak również całkowita kwota  płatności wynikająca z określonego programu zakupu przedstawionego w art. 1.7  nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT jest naliczany do ceny towaru przy  odbiorze osobistym w partnerskim punkcie sprzedaży i Kupujący zobowiązuje się  zapłacić kwotę ustawowego podatku VAT najpóźniej przy odbiorze danego towaru  oraz ewentualne dodatkowe opłaty do ceny zakupu. 3.3 Warunki płatności i skutki niektórych naruszeń 3.3.1 Kupujący realizuje płatności wynikające z umowy na podstawie swoich  możliwości, ale zawsze co najmniej zgodnie z wybranym programem zakupu  ustanowionym w art. 1.7 niniejszych OWH. Płatność jest realizowana w formie  bezgotówkowej na rachunek Sprzedającego podany w potwierdzonym zamówieniu.  Wymóg ten nie dotyczy przypadków elektronicznej zapłaty online (np. za  pośrednictwem systemu PayPal, kart płatniczych lub kredytowych). W takim  przypadku Kupujący realizuje płatność za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu systemu płatności online w SK na stronie internetowej Sprzedającego. 3.3.2 Po zaakceptowaniu zamówienia Kupującego przez Sprzedającego umowa  zostanie zawarta w myśl ust. 2.1.1 OWH. Po odebraniu każdej pojedynczej sztuki  towaru dostawy Kupujący zawsze otrzyma fakturę dołączoną do dostarczanego  towaru, która jednocześnie będzie uznana za potwierdzenie dostawy. Częścią  faktury jest rozrachunek wcześniejszych płatności miesięcznych. 3.3.3 Kupujący ma obowiązek w sposób właściwy i zgodny z terminem zapłacić  swoje zobowiązanie wobec Sprzedającego, który wygasa w momencie zaksięgowania  płatności miesięcznych na rachunku Sprzedającego. IV. Trwanie i zakończenie Umowy4.1.1 Rozwiązanie umowy nastąpi: “– na podstawie pisemnego porozumienia stron, – po pisemnym wypowiedzeniu przez Kupującego z przyczyn i w sposób zgodny z  niniejszymi OWH lub po pisemnym wypowiedzeniu przez Sprzedającego z przyczyn i  w sposób zgodny z niniejszymi OWH lub z przyczyny zaistnienia okoliczności  wyłączających niezgodność z prawem, która uniemożliwia mu wypełnienie  obowiązków wypływających z umowy z terminem wypowiedzenia 15 dni, – po odstąpieniu od umowy którejkolwiek ze stron.” 4.1.2 Odstąpienie od umowy jest możliwe z przyczyn określonych w niniejszych  OWH, jeśli strony nie uzgodniły w umowie inaczej, a mianowicie na podstawie  pisemnego zawiadomienia doręczonego drugiej stronie z podaniem przyczyny  odstąpienia i z skutkami odstąpienia w chwili doręczenia takiego powiadomienia  drugiej stronie. Kupujący jest świadomy, że nie można wprawdzie odstąpić od  umowy z innych przyczyn niż określonych, ponieważ chodzi o dostawę towaru,  którego cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od Sprzedającego a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy po jej zawarciu. 4.1.3 Każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy druga  strona została postawiona w stan likwidacji, przeszła pod zarząd komisaryczny,  wszczęto u niej i przebiega postępowanie upadłościowe, odrzucono u niej wniosek na wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu braku majątku lub wszczęto u  niej wykonanie orzeczenia (egzekucja).  4.1.4 Kupujący ma również prawo odstąpić od Umowy z przyczyn rażącego  naruszenia Umowy ze strony Sprzedającego, a mianowicie powtarzające się  niewypełnianie obowiązków przez Sprzedającego zgodnie z umową, które  Sprzedający nie naprawi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia  pisemnego wezwania ze wskazaniem na takie niewypełnianie. W takim przypadku  Kupujący rozliczy się poprzez odesłanie wszystkich niewyczerpanych zaliczek w  pełnej kwocie na rachunek podany przez Kupującego.  4.1.5 Przez odstąpienie od umowy wygasają wszystkie prawa i obowiązki stron z  umowy, innych niż te, które ze względu na swój charakter i zgodnie z wolą stron nadal mają trwać i po zakończeniu umowy, zwłaszcza prawa i obowiązki zawarte w  porozumieniach o naprawieniu szkody, karach umownych i obowiązku Kupującego do  spłaty ewentualnych należności.  4.1.6 Kupujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy z przyczyn i pod warunkami  podanymi w art. 8.2 albo bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia trwa 1  miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po dniu doręczenia  pisemnego wypowiedzenia Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący rozwiązuje Umowę,  Sprzedający ma prawo zatrzymać już zapłacone zaliczki, a jednocześnie zaliczyć  sobie na ich poczet oraz wydać Kupującemu towar o wartości równej wartości  zapłaconych już zaliczek.    4.1.7 Sprzedający ma prawo do wypowiedzenia Umowy z powodu rażącego naruszenia  Umowy ze strony Kupującego, a mianowicie opóźnienia w płatności 3 (trzech)  następujących po sobie należnych zobowiązań (zaliczka) zgodnie z programem  zakupu oraz niedotrzymywanie dyscypliny płatniczej, a jednocześnie prawidłowość zaliczek wyliczana jest zawsze według aktualnego programu zakupu obowiązującego w dzień, w którym dana zaliczka była dostarczona. Okres wypowiedzenia trwa 1  miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po dniu doręczenia  pisemnego wypowiedzenia Kupującemu. W takim przypadku Sprzedający ma prawo  zaliczyć zrealizowane już Płatności – zaliczki i zaliczyć na ich poczet oraz  wydać Kupującemu towar o wartości równej wartości zapłaconych już zaliczek.      “4.1.8 Towar wydany Kupującemu zgodnie z art. 4.1.6 i 4.1.7 odpowiada  zapłaconej rzeczywistej Cenie Zakupu.  4.1.9 Sprzedający ma prawo w każdym przypadku wydać Kupującemu każdy inny towar (np. diamenty o innej masie i jakości), jeżeli będzie to niezbędne do  uregulowania wzajemnych zobowiązań, płatności i zaliczeń.”4.1.10 Wszelkie powiadomienia dotyczące rozwiązania Umowy muszą być  zrealizowane zgodnie z art. VII OWH oraz dostarczone e‐mailem na kontaktowy  adres e‐mail lub opublikowane na interfejsie internetowym. 4.2 Pozostałe postanowienia dotyczące dostawy 4.2.1 Jeżeli niedotrzymanie terminu dostawy nastąpiło z przyczyn niezależnych  od Sprzedającego, termin dostawy przedłuża się odpowiednio o ten okres. “V. Obowiązki stron, gwarancja5.1 Odpowiedzialność” 5.1.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za szkody wynikłe w  wyniku niedopełnienia zobowiązań z jego winy wypływających dla Sprzedającego z tego stosunku zobowiązaniowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za  wady i szkody wynikłe z powodu wad w dostawie, które on sam nie wyrządził. 5.1.2 Uczestnicy tego stosunku zobowiązaniowego nie ponoszą odpowiedzialności,  oprócz przypadków przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, za naruszenie zobowiązań powstałe w skutek siły wyższej, czyli za okoliczności niezależne od  uczestników, których mimo wszelkich możliwych starań nie można było uniknąć lub są obiektywnie nieuniknionym przypadkiem. “5.1.3 Siła wyższa: Powyższe sytuacje, na które uczestnicy nie mają wpływu i które wykluczają  odpowiedzialność, są następujące:• działania wojenne • ustawowe ograniczenie wywozu, przywozu, produkcji, strajku, sabotażu, • klęska żywiołowa • inne sytuacje, które Sprzedający nie był w stanie w sposób uzasadniony  przypuszczać lub na nie wpłynąć mimo odpowiednich starań i które nie pozwalają  na wypełnienie zwartej umowy.” 5.1.4 O zaistnieniu okoliczności wyłączających odpowiedzialność dana strona ma  obowiązek niezwłocznie poinformować drugą stronę, w przeciwnym razie straci  prawo do zastosowania skutków takich okoliczności. Po ukończeniu trwania takich okoliczności dana strona ma obowiązek niezwłocznie poinformować drugą stronę o  nowym terminie wykonania. Sprzedający dopełni obowiązku zgodnie z niniejszym  ustępem publikując informację o zaistnieniu/ukończeniu takich okoliczności na  swojej oficjalnej stronie produktu lub wysyłając wiadomość e‐mail. 5.1.5 Sprzedający rozpatrzy ewentualne reklamacje w sposób zadowalający dla  każdego Kupującego w drodze indywidualnego uzgodnienia i zgodnie z  obowiązującym prawem. Kupujący ma obowiązek skontrolować towar po otrzymaniu,  jeśli nie zawiera ewentualnych widocznych wad w jego właściwościach i  możliwościach lub uszkodzenia. Inne ewentualne niewidoczne wady, a mianowicie  wady materiału lub obróbki, Kupujący powinien niezwłocznie zgłosić  Sprzedającemu i jednocześnie nie dopuścić do powstania następczych wad  wynikłych z dalszego użytkowania towaru. W ten sposób za powstałe wady i wady  spowodowane przez dostawcę Sprzedający nie odpowiada. W stosunku do całości  towarów obowiązuje termin 12 miesięcy, jeśli nie postanowiono inaczej.  Procedura reklamacji i inne warunki określa Regulamin Reklamacji firmy, który  jest dostępny w oddziale Sprzedającego oraz na stronach internetowych firmy  www.diamondcertainty.com.    VI. Polityka prywatności 6.1 Podczas składania zamówienia wymagane jest podanie informacji niezbędnych  dla skutecznej realizacji zamówienia (nazwa/firma, adres i dane kontaktowe,  itp.). Przekazane dane przetwarzane są w celu wypełnienia zobowiązań prawnych,  zobowiązań ustanowionych w umowie i niniejszych warunkach OWH, jak np.  realizacja zamówienia, ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji itp. Osobiste dane przetwarzane są również za pośrednictwem elektronicznej bazy danych w celu podjęcia działań niezbędnych i ściśle związanych z wypełnianiem zobowiązań  Sprzedającego i realizacją umowy, a w odpowiednich przypadkach także za  pośrednictwem osób trzecich – podmiotów przetwarzających dane osobowe  odpowiedzialnych za swoje działania. 6.2 Dane są dostępne tylko Sprzedającemu, stronom trzecim są udostępniane  jedynie z wyjątkami określonymi w niniejszym artykule VI. warunków OWH oraz z  wyjątkiem sytuacji związanych z dystrybucją czy systemem płatniczym,  prowadzeniem konta i wypełnianiem innych zobowiązań prawnych przez  Sprzedającego. Żadnej innej osobie nie będą udostępnione.

6.3 Kupujący przekazując wymienione dane osobowe zgadza się na to, aby te dane  były wykorzystane przez Sprzedającego i osoby trzecie, firmy współpracujące ze  Sprzedającym w celu oferowania ich produktów i usług. 6.4 Kupujący potwierdzając zamówienie w sposób wiążący: 6.4.1 zgadza się na wykorzystanie swoich danych osobowych także w celu wysyłki  drogą elektroniczną informacji handlowych, materiałów reklamowych,  bezpośredniej sprzedaży, badania rynku oraz bezpośrednich ofert produktów ze  strony Sprzedającego, jak również 6.4.2 oświadcza, że przesyłanie informacji zgodnie z ust. 6.4.1 nie uważa za  niepożądaną reklamę, ponieważ wyraźnie zgadza się na przesyłanie informacji. 6.5 Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę zgodnie z niniejszym ustępem. 6.6 Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do obustronnego potraktowania  wszystkich dokumentów i informacji jako poufnych, które są wyraźnie oznaczone  jako poufne i których poufność wynika z ustawy lub w sposób widoczny nie są  przeznaczone dla osób trzecich.VII. Doręczenie, płatności bezgotówkowe 7.1 Zawiadomienia dotyczące stosunków między Sprzedającym i Kupującym,  szczególnie dotyczące powstania, trwania i wygaśnięcia umowy z wyjątkami  określonymi w Umowie i w niniejszych OWH, należy dostarczyć e‐mailem na  właściwy adres kontaktowy drugiej strony lub opublikować na stronie  internetowej lub w SK, oraz uznaje się za doręczone i skuteczne w chwili  upłynięcia trzech dni od wysłania za pośrednictwem poczty e‐mail przez  Sprzedającego lub w chwili opublikowania zawiadomienia na stronie internetowej  Sprzedającego lub w SK. 7.2 Normalna korespondencja pomiędzy stronami umowy może być prowadzona za  pośrednictwem poczty e‐mail, gdy doręczenie wiadomości e‐mail nastąpi w chwili  wysłania wiadomości elektronicznej na właściwy adres e‐mailowy adresata, jeśli  nastąpi to w dni robocze w godzinach 9:00‐17:00, w innym przypadku o 9:00 godz. pierwszego następnego dnia roboczego oraz jeśli doręczenie wiadomości zostanie  elektronicznie potwierdzone nadawcy z tego samego adresu e‐mail, na który  nadawca e‐mail odesłał (z wyjątkiem doręczenia zamówień).   7.3 Wszelkie płatności bezgotówkowe między uczestnikami są realizowane na  rachunki bankowe podane w umowie i w SK. Wyjątek od tej zasady lub zmianę  numeru rachunku bankowego należy zgłosić drugiej stronie w sposób określony w  art. 7.1. VIII. Postanowienia końcowe 8.1 Jeżeli w konkretnej umowie nie postanowiono inaczej, w sprawach wszystkich  stosunków handlowych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym mają zastosowanie  niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Sprzedającego. 8.2 Sprzedający ma prawo jednostronnie zmieniać lub uzupełniać OWH przy  jednoczesnym niezwłocznym opublikowaniu nowej wersji OWH na swoich stronach  internetowych. Płacąc ratę po takiej zmianie OWH Kupujący akceptuje te zmiany w całości. Uznane za zatwierdzone są także na podstawie działania według art.  2.1.7. W przypadku gdy Kupujący nie zgadza się z jednostronną zmianą OWH,  przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy ze Sprzedającym z jednomiesięcznym  okresem wypowiedzenia, a mianowicie w okresie 7 dni od chwili zawiadomienia o  zmianie OWH. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy zgodnie z powyższym, uważa się,  że zgadza się ze zmianą warunków OWH i nadal chce trwać w stosunku umownym ze  Sprzedającym w poszanowaniu zmienionej wersji OWH. Drobne uzupełnienia i zmiany o nieznacznym charakterze nie wymagają zgody.  8.3 Wszelkie inne dodatkowe ustalenia w formie ustnej są nieskuteczne. 8.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH stanie się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Kupujący i Sprzedający zobowiązują  się niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienia takim postanowieniem, które  jest najbardziej zbliżone do celu gospodarczego danego nieważnego  postanowienia, a mianowicie jako pisemny załącznik.  8.5 Zawarte umowy są archiwizowane przez Sprzedającego w formie elektronicznej  i nie są dostępne. Językiem komunikacji między Sprzedającym a Kupującym i  językiem umowy jest język angielski i czeski. 8.6 W sprawach niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, w tym innych stosunków prawnych bliżej tu nieokreślonych, a odnoszących się do niniejszych Ogólnych  Warunków Handlowych (potwierdzenia zamówień) mają zastosowanie przepisy prawa  Hong Kongu, a mianowicie w stosunku do wszystkich Kupujących, jak również  podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Hong Kongu. 8.7 Każda strona ma obowiązek niezwłocznie poinformować drugą stronę o wszystkich okolicznościach  niewymienionych w umowie, a które mogą wpływać na wypełnianie zobowiązań  wynikających z umowy.   8.8 Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków  umownych w części lub jako całości bez wcześniejszej pisemnej zgody  Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się, że w sposób nieuzasadniony nie  odmówi takiej zgody.  8.9 Niniejsze warunki OWH są wiążące i obowiązują od dnia 25.9.2017. W Pradze, dnia 25.9.2017 Luboš Říha, dyrektor