Nakaz reklamacji2018-09-08T23:36:33+00:00

Nakaz reklamacji

Regulamin Reklamacji firmy D.I.C. INVESTMENT LIMITED , Numer Identyfikacyjny Przedsiębiorcy: 1643720 , z siedzibą w Room 1802, Dominion Centre , 43‐59, Queens Road East , Hong Kong (zwana tylko „DIC“)

DIC zaznacza, że jej działalność gospodarcza obejmuje między innymi handel kamieniami szlachetnymi i biżuterią.

Artykuły biżuteryjne DIC powstają przy użyciu najnowszych metod produkcji, są badane pojedynczo i przechodzą ścisłą kontrolę jakościową. Są oznaczone próbką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Niniejszy regulamin reklamacji określa warunki, na podstawie których Kupujący dochodzi swoich praw, gdy rzecz jest wadliwa w myśl § 2099 Kodeksu Cywilnego Nr

89/2012 Sb., z późn. zm. (dalej zwany „Kodeksem Cywilnym”) oraz warunki do stosowania odpowiedzialności za wady wobec Sprzedającego lub inne prawa wymienione poniżej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem przejęcia rzeczy przez Kupującego. Okres gwarancji wszystkich produktów wynosi na ogół 24 miesiące od dnia wydania towaru, jeśli Sprzedający i Kupujący nie uzgodnią dłuższego okresu gwarancji.

W przypadku gdy dostarczony towar nie posiada właściwości określonych w § 2095 a 2096 Kodeksu Cywilnego, Kupujący ma prawo, jeżeli niewłaściwe wypełnienie zobowiązań jest znaczącym naruszeniem umowy,

  1. a) do usunięcia wady poprzez doręczenie nowej rzeczy wolnej od wad lub doręczenie brakującej rzeczy, b) do usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy, c) do odpowiedniego obniżenia ceny zakupu lub d) do odstąpienia od Kupujący poinformuje Sprzedającego, które prawo wybrał, przy zawiadomieniu o wadzie lub niezwłocznie po zawiadomieniu o wadzie. Wybrany sposób dochodzenia swojego prawa Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego; powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Kupujący wnioskował o naprawę wady, którą nie można

naprawić. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady w odpowiednim czasie lub powiadomi

Kupującego, że nie usunie wady, Kupujący może zażądać o odpowiednią obniżkę

ceny zakupu zamiast usunięcia wady lub może odstąpić od umowy.

Jeżeli niewłaściwe wypełnienie zobowiązań jest nieznaczącym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. Dopóki Kupujący nie skorzysta z prawa obniżenia ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, Sprzedający może dostarczyć brakującą rzecz lub usunąć wadę prawną. Inne wady Sprzedający może usunąć według własnego wyboru naprawiając rzecz lub dostarczając nowa rzecz; taki wybór nie może przyczynić się do nadmiernych kosztów po stronie Kupującego. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady rzeczy na

czas lub odmówi usunięcia wady rzeczy, Kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Wybrany sposób dochodzenia swojego prawa Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego.

W przypadku dostarczenia nowej rzeczy Kupujący zwróci Sprzedającemu rzecz pierwotnie dostarczoną na jego koszt.

Znaczące naruszenie umowy oznacza sprzedaż rzeczy dotkniętej poważną wadą, o której Sprzedający wiedział już w momencie zawierania umowy sprzedaży lub musiał wiedzieć o tym, że Kupujący nie zawarłby umowy sprzedaży, jeżeli przewidziałby takie naruszenie (wadę).

Kupujący nie może odstąpić od umowy ani zażądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie jest w stanie zwrócić rzeczy w takim stanie, w jakim ją otrzymał. Zasada ta nie ma zastosowania,

“a) jeżeli doszło do zmiany stanu rzeczy wskutek przeglądu w celu stwierdzenia wadliwości rzeczy,

  1. b) jeżeli Kupujący używał rzecz jeszcze przed stwierdzeniem wady,
  2. c) jeżeli Kupujący nie spowodował braku możliwości zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym wskutek działania lub zaniechania albo
  3. d) jeżeli Kupujący sprzedał rzecz jeszcze przed stwierdzeniem wady, używał ją lub zmienił wskutek zwykłego użytkowania; jeżeli nastąpiło to jedynie częściowo, Kupujący zwróci Sprzedającemu, co jeszcze można zwrócić, i zwróci Sprzedającemu koszty do wysokości, w jakiej czerpał korzyści z użytkowania rzeczy.”

Jeżeli Kupujący nie zawiadomi o wadliwości rzeczy we właściwym czasie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres sprzedawcy: Room 1802, Dominion Centre 43‐59, Queens Road East , Hong Kong lub w formie ustnej w salonie DIC niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Jeżeli Kupujący nie powiadomi o wadzie w trybie niezwłocznym po tym, jak mógł ją stwierdzić w czasie odpowiedniej kontroli i z odpowiednią dbałością, Sprzedający odmówi mu prawa wynikające z niewłaściwego wypełniania zobowiązań. W przypadku wad ukrytych obowiązuje powyższe, jeżeli Kupujący powiadomił o wadzie bezzwłocznie po tym, jak mógł ją stwierdzić z odpowiednią dbałością, jednak najpóźniej w okresie do dwóch lat po oddaniu rzeczy.

Składając reklamację należy dostarczyć dokumenty zakupu (np. fakturę, dowód dostawy, certyfikat, kartę gwarancyjną w przypadku zegarka), podać datę odebrania towaru, opis zgłaszanych usterek

Prawo wynikające z niewłaściwego wypełniania zobowiązań nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Kupujący przed odebraniem rzeczy wiedział, że dana rzecz jest wadliwa lub jeżeli Kupujący jest sprawcą usterki.

Sprzedający rozpatrzy reklamację, jeżeli Kupujący wykaże:

“że produkt jest wadliwy i w tym celu Kupujący dostarczy wadliwy produkt w salonie Sprzedawcy

że wada powstała w okresie gwarancyjnym (w tym celu Kupujący wykaże czas sprzedaży, a w przypadku kiedy uzgodniono dłuższy okres gwarancji dla danego produktu niż standardowy, należy dostarczyć zwłaszcza kartę gwarancyjną, w której go podano) Kupujący wykaże, że produkt kupił od Sprzedającego (w tym celu Kupujący dostarczy ważny dokument sprzedaży z podaną datą zakupu towaru, który służy jako dowód zakupu reklamowanego towaru)”

Jeżeli Kupujący nie spełni jakikolwiek z przedstawionych tu warunków w sposób odpowiedni, reklamacja nie zostanie uznana jako uzasadniona, a następnie rozpatrzona.

Sprzedający wystawi Kupującemu pisemne potwierdzenie o dacie przyjęcia reklamacji, jej treści, wybranym sposobie jej rozpatrzenia; ponadto potwierdzenie o dacie i sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz powierdzenie o wykonaniu naprawy i czasie jej trwania lub ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

Reklamacje rozpatruje się niezwłocznie, najpóźniej jednak do 30 dni od momentu ich przyjęcia, jeżeli Sprzedający nie uzgodni z Kupującym dłuższego terminu. Jeżeli produkt wadliwy zostanie wymieniony na nowy lub wymieniono część produktu, rozpoczyna się nowy okres gwarancji danego produktu lub jego nowej części w momencie wydania nowej rzeczy lub rzeczy z nową częścią. Okres gwarancji wydłuża się o czas, w którym produkt znajdował się w zarejestrowanej naprawie gwarancyjnej. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z reklamacją. To samo prawo przysługuje Kupującemu także w przypadku odstąpienia od umowy z powodu rzeczy wadliwej. Koszt związany z przesyłką towaru do Kupującego po rozpatrzeniu reklamacji

pokrywa Sprzedający. Parametry diamentów Bezpieczna inwestycja

Każdy diament ma certyfikat wystawiony przez niezależne światowe laboratorium gemmologicznego IGI, HRD i GIA

Stała wartość

Cena diamentów jest stabilna, rośnie od dawna, nie podlega inflacji. Niezarejestrowana Inwestycja

Diament nie jest zarejestrowany przez żaden organ, to w pełni anonimowa własność.

Skoncentrowane bogactwo

W małej objętości diamentu jest wielka wartość, np. 1 kg złota jest odpowiednikiem około 0,5 gram wysokiej jakości diamentu.

Łatwa mobilność

Diament można łatwo i bezpiecznie przenieść z miejsca na miejsce w dowolnym miejscu na świecie.

Nasza oferta

Zajmujemy się certyfikowanymi diamentami inwestycyjnymi ponad 12 lat. Możemy Państwu zaoferować najlepsze indywidualne diamenty lub przygotować portfolio diamentów dla Państwa rozsądnej inwestycji. Zaczyna się od kwoty 650 aż do milionów USD.

Praga Bratysława Sofia

Dubaj