Všeobecné obchodní podmínky2018-09-08T23:25:02+00:00

Všeobecné obchodní podmínky

D.I.C. INVESTMENT Limited ,  Dominion Centre , Room 1802,  43-59 Queens Road Street , Hong Kong,  Company  number : 1643720

Číslo účtu :

HSBC Hong Kong ,  číslo účtu  :  848-465456-838  ,   SWIFT :  HSBCHKHHHKH

CITFIN Sporitelni druzstvo,  Česká Republika , IBAN :  CZ8620600000000001090474

SWIFT :  CITFCZPPXXX

(dále jen „Prodávající“)

Preambule

“Prodávající jako obchodník znalý problematiky diamantů a šperků  informuje kupující na základě povinností vyplývajících z klauzule signatářů Kimberlyjského procesu o následujícím, když prohlašuje, že veškeré dodané produkty/ diamanty pochází z legálních zdrojů, které nejsou zapojeny do financování konfliktů v souladu s rezolucemi OSN. Prodávající tímto zaručuje, že tyto diamanty jsou bezkonfliktní, na základě osobních znalostí a/nebo písemných záruk poskytnutých dodavatelem těchto diamantů”.

 1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) upravují vztahy při uzavírání všech objednávek na služby ,produkty a zboží Prodávajícího a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Kupujícího s Prodávajícím.

1.2 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo emailem na dodávku

služeb,  zboží  a  produktů,  potvrzuje  osoba,  která  tak  učinila,  že  je  s  těmito  VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Pro vyloučení všech pochybností tyto obchodní podmínky nahrazují plně kupní smlouvu.   Kupující   též případným potvrzením  jakékoliv objednávky  nebo (i) učiněním závazné objednávky, stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku služeb a  zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí objednávky.

1.3 Aktuálně  platné  znění  všeobecných  obchodních  podmínek  je  zveřejněno  vždy  na  oficiální

internetové stránce Prodávajícího  www.diamondcertainty.com dále jen webová stránka.

1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.5 Založení sjednávaného závazkového vztahu prostřednictvím oficiální internetové stránky Prodávajícího   nebo emailem je vždy podmíněno přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím formou dopisu (tzv. Uvítací dopis resp. Akceptace   )   Prodávajícího poslané na mailovou adresu Kupujícího odkud přišla Objednávka.

1.6 Definice základních pojmů:

 • Akceptace Prodávajícího – elektronické potvrzení Kupujícího Prodávajícímu doručené e-mailem ve kterém budou  uvedeny  základní  identifikační  údaje  Prodávajícího  a  Kupujícího,  jako  je především obchodní jméno a  bankovní účet Prodávajícího pro provádění plateb  kupujícím.
 • Bonus za řádné a pravidelné zasílání měsíčních plateb

Kupujícímu bude přiznán LOYAL bonus   za řádné měsíční splácení služeb, zboží a produktů vypočítávaný z  celkového obratu prodávajícího a dále   REFERRAL bonus za doporučování . Aktuální výše Bonusů je uváděná  v klientské zoně ( dále jen KZ ) na webových  stránkách LOYAL i REFERRAL bonus je kupujícímu zasílán měsíčně bankovním převodem na číslo bankovního účtu které Kupující uvede ve své KZ . Nejnižší částka na poslání kupujícímu je alespoň 100 USD. LOYAL i REFFERRAL bonus mohou být započítávané i do kupní ceny zboží prodávajícího.

Všechny tyto Bonusy však budou Klientovi přiznány a zaúčtovány pouze v případě, že Prodávající eviduje úhradu řádných měsíčních plateb -záloh daného programu Klienta ve všech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících před měsícem, ve kterém dochází k posouzení přiznání Bonusů.

Klientská zona (dále jen KZ) je webové rozhraní určené pro klienty , kde jsou k dispozici přehledy měsíčních plateb  Klienta , jeho bonusů, seznam zboží Prodávajícího aj.  Založení klientské zony je bezplatné a Kupujícímu nejsou účtované žádné měsíční poplatky za její vedení .

 • Cena zboží

Cena zboží pro diamanty váhové kategorie   0.30-0,35ct  , 0.50- 0.55ct , 1.00- 1.05ct je vyjádřena mezinárodně uznávaným ceníkem Rapaport Diamond Report ( www.diamonds.net) pro váhy 0.35ct,

0.55ct, 1.05ct a to   bez   daně z přidané hodnoty (DPH) a těmito VOP a je zveřejněna v KZ a v partnerských provozovnách u fyzicky vystavovaného zboží .

Cena  zboží  pro  šperky,  hodinky  a  služby  je  stanovena  na  základě  ceníku  prodávajícího zveřejněného v KZ  a ceníku v partnerských provozovnách u fyzicky vystavovaného zboží  a těmito VOP.

Diamantový klub – každý Kupující se  stává členem Diamantového klubu , veškeré jeho výhody jsou popsané na  www.diamond-international-club.com

 • Ceník doručení  –  cena  za  doručení  zboží  na  místo  určené  Kupujícím  a  odsouhlasené

Prodávajícím. Detaily jsou uveřejněny na webových stránkách

 • Certifikát – každý diamant nezasazený ve šperku je opatřený certifikátem vydaným nezávislou třetí stranou a  požívající  navíc  status  mezinárodně  uznávaného  garanta  v  daném  odvětví.  Pro certifikaci byly zvolené tyto 3 nezávislé světové gemologické laboratoře :

IGI , GIA a  HRD .

Certifikát je dokument vydávaný nezávislou světovou gemologickou laboratoří IGI, HRD nebo GIA

,který dokládá pravost diamantu a detailně popisuje hodnocení všech jeho rozměrů a   parametrů

(www.IGIworldwide.com.    http://www.hrdantwerp.com, http://www.gia.edu/ )

Dodávka – dodávkou se rozumí   předání zcela zaplaceného zboží Kupujícímu na partnerské provozovně Prodávajícího nebo Prodávajícím i Kupujícím potvrzené zaslání zboží vybraným dopravcem na adresu  Kupujícího přičemž  dopravu hradí Kupující  dle parametrů Ceníku doručení. V případě že zbožím je diamant tak  bude dodán i Certifikát k parametrům  od jedné z nezávislé laboratoře IGI, HRD nebo GIA a zároveň vždy doklad popisující výpočet konečné prodejní ceny příslušného zboží – diamantů, šperků, hodinek nebo jiného zboží Prodávajícího ke dni připravení zboží k dodávce.

 • Elektronický objednávkový  formulář,  též  jen  objednávkový  formulář  –  je  prostředek k vytvoření  objednávky  Kupujícím  formulářovým  způsobem,  který  je  zpřístupněn  na  webové stránce Prodávajícího nebo je zaslán emailovým stykem mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 • Faktura doklad o vyúčtování k výši úhrady Kupujícího za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. PDF). Po prodeji zboží bude na vrub již uhrazených plateb  Kupujícímu vystavena Faktura , ve které budou veškeré příchozí  platby zúčtovány a Kupujícímu bude doručena nejpozději s dodávkou zboží.
 • Kupujícím – se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu dle těchto VOP s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná, tedy Spotřebitel; nebo i Podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Objednávka – je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického objednávkového formuláře na webové  stránce  Prodávajícího.  Odeslání  elektronické  objednávky  se  považuje  za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou dodávku včetně výše měsíční platby, osobu Kupujícího, jakož i způsob platby, tj. je pro Kupujícího závazným návrhem  smlouvy.  Podmínkou  platnosti  elektronické  objednávky  je  vyplnění  všech  povinných údajů  ve  formuláři  objednávky,  možnost  seznámení  se  s  těmito  VOP  na  webové  stránce

Prodávajícího  a  odesláním  objednávky  Kupujícího  potvrzuje,  že  se  s  těmito  VOP seznámil  a akceptuje je

 • Oznámení – krátké sdělení Prodávajícího týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nových cenových ujednání či aktualizace VOP. O obsahu oznámení informuje Prodávající Kupujícího obvykle formou elektronické emailové zprávy a současně i na webových stránkách .
 • Prodávajícím se rozumí společnost D.I.C. INVESTMENT Limited , Dominion Centre , Room

1802,  43-59 Queens Road Street , Hong Kong

 • Produkt nebo Zboží – přírodní broušené diamanty, šperky, hodinky, členství v diamantovém klubu nebo i jiné zboží a služby z aktuální nabídky Prodávajícího, které jsou předmětem prodeje dle VOP.
 • Program koupě – výše měsíčních opakujících se plateb a opakující se nákup zvolený Kupujícím

dle parametrů uvedených v jednotlivých programech čl. 1.7.

 • Rapaport – Rapaport Diamond Report (zkráceně Rapaport, případně RAP) je světově uznávaný ceník diamantů, který je celosvětovým měřítkem pro určení hodnoty diamantu v čase a místě dle výkyvu na finančním trhu (www.diamonds.net, www.rapaport.com).
 • Řádná splátka – splátka na kupní cenu je měsíční úhrada Kupujícího zasílaná na účet Prodávajícího, přičemž za řádnou splátku je považována souhrnná platba připsaná na účet Prodávajícího v daném kalendářním měsíci, která je vyšší nebo rovna minimální výši měsíční platby stanovené zvoleným programem koupě a doručená na účet prodávajícího nejpozději do posledního dne konkrétního měsíce. Řádnost výše platby je vždy posuzována dle aktuálního programu koupě v době doručení dané platby na účet Prodávajícího.
 • Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje Prodávající a na druhé straně Kupující, přičemž předmětem smlouvy jsou dodávka/y zboží dle termínů určených schopností splácení Kupujícího a vybraného programu koupě dle čl. 1.7. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na Smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, akceptace, nedílná příloha, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou Kupujícího, akceptací Prodávajícího a těmito VOP.
 • Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje Prodávající a na druhé Kupující.
 • Termín nebo Dodací lhůta – termín, ve kterém je Prodávající při splnění podmínek stanovených smlouvou, Kupujícím a těmito VOP povinen provést dodávku. Termín je oprávněn jednostranně

určit Prodávající, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Orientační termín je uveden v akceptaci objednávky.  V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně Kupujícího je Prodávající oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky. Pro odstranění pochybností se má za termín lhůta 30 dnů po úplném zaplacení kupní ceny a současně dohodnutém způsobu Dodávky. Informaci o připravení zboží k odběru zašle Prodávající Kupujícímu emailovou zprávou.

 • Měsíční platba – finanční plnění Kupujícího ve prospěch Prodávajícího před započetím dodávky.

Výše měsíčních plateb a jejích splatnost je určena v konkrétním programu koupě.

1.7 Definice parametrů programů koupě

Měsíční platby:

minimálně USD 60 nebo jeho násobky 120,180,240,360,420….600…1.500….3000….6000  atd.

Specifikace zboží:

členství v diamantovém klubu:  parametry jsou popsané na www.diamond-international-club.com

Broušené  diamanty : Brus : kulatý briliantový

Váha :  0.30-035ct , 0.50-0.55ct , 1.00-1.05ct barva :  D- H

čistota : IF -SI1

certifikát : IGI, GIA, HRD

Šperky a Hodinky a další zboží : vystavené a prodávané v partnerských prodejnách a dále  šperky a hodinky a další zboží Prodávajícího  uvedené v KZ na  webových stránkách

1.8 Kupující bere na vědomí, že uhrazením měsíční platby, která je učiněna po dodávce, tímto uzavírá smlouvu ve stejném znění. Za takovou úhradu se považuje i přeplatek po dodávce pokud se na základě oznámení prodávajícího kupující aktivně nevyjádří dle čl. 2.1.7.

 1. Uzavření smlouvy

2.1 Postup při uzavírání smlouvy

2.1.1 Jednotlivé i opakující se Smlouvy se uzavírají prostřednictvím on-line formuláře na webu nebo e-mailem. Smlouva kupní je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající akceptuje objednávku zaslanou Kupujícím prostřednictvím on-line formuláře na webu, nebo e-mailem dle čl. 2.1.5.,

2.1.2 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, se Prodávající zavazuje poskytnout  Kupujícímu  zboží  dle  již  uhrazených  plateb  na  kupní  cenu  dle  dále  uvedených parametrů.

2.1.4 Objednávka musí, kromě již výše uvedených, obsahovat ty náležitosti, které vyžaduje elektronický objednávkový formulář na webové stránce Prodávajícího případně je zaslána k potvrzení emailem.

2.1.5 Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu akceptaci objednávky, a to webovým rozhraním  či  e-mailem.  Akceptaci  objednávky  je  Prodávající  povinen  odeslat  Kupujícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení objednávky (obvykle k akceptaci objednávky dochází neprodleně). V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptaci objednávky  vystavené  Prodávajícím  souhlasí  s  obsahem  objednávky  Kupujícího,  potvrzuje

Prodávající  odesláním  akceptace  objednávky  svoji  vůli  přijmout  objednávku  Kupujícího  jako

závaznou, tím je uzavřena smlouva – vzniká závazkový vztah.

2.1.6 Obsah a rozsah dodávek, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména, doba trvání, termín, povinnosti o součinnosti Kupujícího, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé smlouvy, pokud taková smlouva obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.

2.1.7 Pro účely těchto VOP a smlouvy souhlasí Kupující výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem Prodávajícího aktivně nevyjádří do 5ti   dnů, bude Prodávající považovat všechny své návrhy za schválené Kupujícím.

2.1.8 Změny smlouvy sjednávají Kupující s Prodávajícím způsobem uvedeným v čl. 1.8 a 2.1 násl.

2.1.9 Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího prokázání jeho totožnosti pomocí občanského  průkazu,  nebo  jiným  dokladem  totožnosti  obsahujícím  fotografii  a  jedná-li  se  o zástupce Kupujícího, je Prodávající oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na Kupujícího doložením  písemné  plné  moci  opravňující  zástupce  Kupujícího  k  jednání  za  Kupujícího. Prodávající  je  oprávněn  si  pořídit  a  ponechat  kopii  dokladu  totožnosti  anebo  plné  moci  dle předchozí věty pro účely jejich založení.

III. Distribuce dodávky,  kupní cena, platební podmínky

3.1 Distribuce dodávky

3.1.1  Kupující  může  dodávku  získat  formou  osobního  převzetí  na  partnerské  provozovně

Kupujícího na adrese:

Washingtonova 5, 110 00 Praha 1, Česká Republika, Krasovského 13  ,851 01  Bratislava, Slovenská Republika , Concord Tower 3508 , Dubai Media City , Dubai UAE , Nikolay Haytov 8A, 1113 Sofia, Bulharsko,

Seznam aktuálních provozoven – odběrních míst je uveden na webových stránkách prodávajícího.

Dále  případně doručením na řádně označenou adresu po řádné a Prodávajícím odsouhlasené úhradě dle ceníku doručení.

V případě  osobního  převzetí  zboží  na  těchto  partnerských  provozovnách  Kupující  souhlasí s podstoupením  předmětu  kupní  smlouvy  těmto  partnerským  subjektům  resp.  spolupracujícím firmám. V případě osobního převzetí se k již  zaplaceným úhradám resp. ke kupní ceně zboží připočte zákonná daň z přidané hodnoty, tato musí být uhrazena Kupujícím nejpozději při předáním zboží  vč. případného doplatku Kupujícím do plné hodnoty zboží .

3.1.2 Distribuce dodávky formou doručení na místo označené Kupujícím bude provedena do 30 dnů od úhrady kupní ceny a ceny za přepravu dle ceníku doručení, podle toho, která skutečnost nastane později.

3.1.3 V případě, že Kupující nepřevezme dodávku na partnerské provozovně ani ve lhůtě 90 dnů ode dne odeslání informace o připravení zboží k odběru nebo odmítne převzetí objednaného dodání na řádně označenou adresu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 0,3 % denně  z ceny  zboží.

3.2 Výběr zboží

3.2.1.   Kupující si může kdykoliv odebrat zboží oproti již uhrazeným platbám.

Výběr zboží uskuteční buď na partnerské prodejně nebo přes web Prodávajícího www.diamondcertainty.com popř.   www.diamond-international-club. com

Pokud Kupující potvrdí na webu prodávajícího jím vybrané zboží, tím dojde k jeho koupi   a Kupujícímu do 10ti   pracovních dnů Prodávající doručí informaci   prostřednictvím   e-mailu o připravení zboží k osobnímu odběru a případné možnosti stanovení alternativního způsobu doručení dle čl. 1.6. Konkrétní cena konkrétního zboží je stanovena na webových stránkách prodávajícího a na partnerských prodejnách u vystaveného zboží.   V případě, že Kupujícímu vznikl v rozhodné době nákupu nárok na Bonus  dle čl. 1.6, může být  tento bonus započten a konečná cena zboží pro Kupujícího bude v takovém případě o výši tohoto bonusu nižší.

3.2.2 Jednotlivé ceny dodávek a výkonů jakož i celková úhrada vyplývají z daného konkrétního programu koupě uvedeného v čl. 1.7 neobsahují DPH.

DPH je připočteno k ceně zboží při osobním převzetím v partnerské provozovně a Kupující se zavazuje výši zákonného DPH uhradit nejpozději   při   převzetím konkrétního zboží a též příp. doplatek do kupní ceny

3.3 Platební podmínky a důsledky některých porušení

3.3.1  Kupující  provádí  úhrady  na  smlouvu  na  základě  schopností  avšak  vždy  nejméně  dle vybraného programu koupě uvedeného v čl. 1.7 těchto VOP. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený v potvrzené objednávce. Toto ustanovení neplatí v případě on-line platby (např. pomocí systému PayPal, nebo prostřednictvím platebních či kreditních karet). V tomto případě provádí Kupující úhradu prostřednictvím příslušného rozhraní platebního on-line systému v KZ webu Prodávajícího .

3.3.2 Po akceptaci objednávky Kupujícího Prodávajícím dojde k uzavření smlouvy ve shodě s odst.

2.1.1 VOP.

Po převzetí  každého jednotlivého kusu zboží dodávky Kupující obdrží vždy  fakturu k dodanému zboží , který bude považován současně za dodací list. Součástí faktury je zúčtování předchozích měsíčních plateb.

3.3.3 Povinnost Kupujícího uhradit svůj závazek vůči Prodávajícímu řádně a včas je splněna datem připsáním měsíčních   plateb na účet Prodávajícího

 1. IV. Trvání a ukončení Smlouvy

4.1.1 K ukončení smlouvy dojde:

– na základě písemné dohody stran,

– písemnou výpovědí Kupujícího z důvodů a způsobem dle těchto VOP nebo písemnou výpovědí Prodávajícího z důvodů a způsobem dle těchto VOP nebo z důvodu vzniku okolnosti vylučující protiprávnost, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy s výpovědní lhůtou 15 dní,

– odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran.

4.1.2 Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně. Zde Kupující bere na vědomí, že však od smlouvy není možné odstoupit z jiných důvodů  než  uvedených,  neboť  se  jedná  o  dodávku  zboží,  jehož  cena  závisí  na  výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy po jejím uzavření.

4.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

4.1.4  Kupující  je  dále  oprávněn  odstoupit  od  Smlouvy  také  z  důvodu  podstatného  porušení Smlouvy   ze   strany   Prodávajícího,   za   které   se   považuje   opakované   neplnění   povinností Prodávajícího  podle  smlouvy,  které  Prodávající  nenapraví  ani  ve  lhůtě  60  (šedesáti  )  dnů  od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění. V takovém případě bude Kupující vypořádán odesláním všech nepročerpaných záloh v plné výši na účet určený Kupujícím.

4.1.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, a povinnosti Kupujícího k úhradě splatných závazků.

4.1.6 Kupující je oprávněn vypovědět Smlouvu z důvodu a za podmínek uvedených v čl. 8.2 nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v délce 1 měsíce  počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení písemné výpovědi Prodávajícímu. V případě, že Kupující vypoví Smlouvu tak má Prodávající právo ponechat si   již uhrazené  zálohy  a současně si ji proti nim započíst a dále vydat Kupujícímu zboží v hodnotě, která je rovna hodnotě již uhrazených záloh.

4.1.7 Prodávající je oprávněn vypovědět Smlouvu z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, za které se považuje prodlení s úhradou 3 (tří) po sobě jdoucích splatných pohledávek (záloh) dle programu koupě a neplnění platební morálky, přičemž řádnost zálohy je posuzována vždy dle aktuálního programu koupě platného v den, kdy byla daná záloha doručena. Výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení písemné výpovědi Kupujícímu. V takovém případě má Prodávající právo   započíst již uhrazené platby- zálohy a proti nim započíst a dále vydat Kupujícímu zboží v hodnotě, která je rovna hodnotě již uhrazených záloh.

4.1.8 Zboží vydané Kupujícímu podle čl. 4.1.6 a 4.1.7  odpovídá skutečné uhrazené Kupní ceně.

4.1.9 Prodávající má právo v jakémkoliv případě vydat kupujícímu i jakékoliv jiné zboží ( např. diamanty  jiných     váhových  a  kvalitativních  hodnot  )  bude-li  to  nezbytné  pro  vypořádání vzájemných závazků , úhrad  a zápočtů .

4.1.10 Veškerá oznámení týkající se zániku smlouvy musí být učiněna v souladu s čl. VII VOP a

doručena mailem na mailovou kontaktní adresu nebo zveřejněna na webovém rozhraní

4.2 Další ustanovení o dodání

4.2.1  Jestliže  nedodržení  lhůty  pro  dodávky  bylo  způsobeno  důvody,  které  nejsou  na  straně

Prodávajícího, prodlužuje se přiměřeně o tuto dobu lhůta dodávky.

 1. V. Povinnosti stran, záruka

5.1 Odpovědnost

5.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Prodávajícího z tohoto závazkového vztahu. Prodávající neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky, které sám nezpůsobil.

5.1.2 Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

5.1.3 Vyšší moc:

Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:

 • válečný stav
 • zákonná omezení vývozu, dovozu, výroby, stávky, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • další skutečnosti, které Prodávající nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.

5.1.4 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu  bez  zbytečného odkladu,  jinak  ztrácí  právo  na  uplatnění  důsledků  těchto okolností.  Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Prodávající splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce nebo zasláním emailem.

5.1.5 Případné reklamace vyřídí Prodávající ke spokojenosti každého Kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady v jeho vlastnostech a množství, a poškození. Další případné nezjevné vady, a to zejména vady materiálu nebo zpracování, je Kupující povinen neprodleně hlásit Prodávajícímu a současně zamezit vzniku následných škod způsobených dalším užíváním zboží. Za takto vzniklé vady a vady způsobené přepravcem neručí prodávající. Na veškeré zboží  se  vztahuje  lhůta  12  měsíců,  pokud  není  uvedeno  jinak.  Postup  při  reklamaci  a  další podmínky určuje reklamační řád společnosti, který je k dispozici na provozovně Prodávajícího a na webových stránkách společnosti www.diamondcertainty.com .

 1. Ochrana osobních údajů

6.1 Při objednávce jsou povinně vyžadovány údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno/firma, adresa a kontakt, atp.). Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků uvedených ve smlouvě a v těchto VOP, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností Prodávajícího a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů –zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

6.2 Údaje jsou k dispozici pouze Prodávajícímu, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkami uvedenými v tomto článku VI. VOP a dále s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností Prodávajícího. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

6.3 Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto jeho údaje byly využity Prodávajícím a třetími osobami, s Prodávajícím spolupracujícími společnostmi, za účelem nabízení svých produktů a služeb.

6.4 Kupující závazným potvrzením objednávky:

6.4.1 souhlasí s použitím jeho osobních údajů také pro elektronické zasílání obchodních sdělení, reklamních  materiálů,  přímého  prodeje,  průzkumů trhu  a přímých  nabídek  produktů  ze  strany Prodávajícího, a zároveň

6.4.2 prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 6.4.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu neboť

Kupující se zasíláním informací výslovně souhlasí.

6.5 Souhlas dle tohoto odstavce může Kupující kdykoli odvolat mailem .

6.6  Kupující  a  Prodávající  se  zavazují  vzájemně  zacházet  důvěrně  se  všemi  podklady  a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

VII. Doručování, bezhotovostní platby

7.1 Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy s výjimkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP, musí být doručena emailem na příslušnou kontaktní adresu druhé strany nebo uveřejněná na webu popř.   KZ    a považují se za doručené a účinné okamžikem uplynutí tří dnů od odeslání prostřednictvím emailu Prodávajícím, příp. okamžikem uveřejnění oznámení na webu Prodávajícího popř. v KZ .

7.2 Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 9:00–17:00 hod., v opačném případě v 9:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek).

7.3 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě a v KZ . Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl. 7.1.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1  Není-li  v  konkrétní  smlouvě  dohodnuto  jinak,  řídí  se  veškeré  obchodní  vztahy  mezi

Prodávajícím a Kupujícím těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího.

8.2 Prodávající je oprávněn jednostranně měnit či doplňovat VOP, současně je pak povinen bez zbytečného  odkladu  zveřejnit  novou  verzi VOP na  svých  internetových  stránkách.  Uhrazením splátky, která bude provedena po takové úpravě VOP Kupující tyto změny, akceptuje v plném rozsahu. Za schválení se má i postup na základě čl. 2.1.7. Kupující má v případě nesouhlasu s jednostrannou změnou VOP právo smlouvu s Prodávajícím vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to po dobu 7 dnů ode dne oznámení změny VOP. Nevypoví-li Kupující smlouvu dle předchozí věty, má se za to, že se změnou VOP souhlasí a přeje si dále setrvat ve smluvním vztahu s Prodávajícím při respektování změněného znění VOP. Drobná doplnění a změny nepodstatného rázu nepodléhají souhlasu.

8.3 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná.

8.4 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Kupující i Prodávající se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

8.5 Uzavřené smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem smlouvy je anglický a český jazyk.

8.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí právem Hong Kongu  a to ve vztahu ke všem  Kupujícím a je dána výlučná příslušnost Hong Kongských  soudů.

8.7 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

8.8 Kupující není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

8.9 Tyto VOP jsou platné a účinné od 25. 9. 2017.

V Praze dne 25.9.2017

Luboš Říha, ředitel